Hlavní menu:


Zpravodaj 10/2008

Zpravodaj 10/2008

(21 článků)

21.12.2008, kategorie: Zpravodaj 10/2008
Zpravodaj farnosti

Zpravodaj farnosti

Vánoční číslo Zpravodaje farnosti
20.12.2008, autor: P. Tomáš Kvasnička, kategorie: Zpravodaj 10/2008

Článek o adventní době

Úvodník

Prokousáváme se adventem, snažíme se denně přijímat slova starozákonních proroků, vstřebáváme v sobě, co k nám volá sv. Jan Křtitel a denně opakujeme: „Nebesa, vydejte krůpěje shůry, ať kane z oblaků spravedlnost, nechť se otevře země a urodí se spása.“
Letos na mě nějak působí začátek knihy proroka Izaiáše: „Vůl zná svého hospodáře, osel jesle svého pána, mne však Izrael nezná, můj lid je nechápavý.“ (Iz 1,3) Prorok se dále rozepisuje o tom, jak je lid hříšný, obtížený vinou, rozšiřuje zkázu, všechno je choré, od hlavy až k patě, už nemá cenu ani trestat, protože tím víc ještě roste umíněnost, nechápavost. Tato slova mě nadzvedla, musela nadzvednout všechny, kdo to slyšeli. Srovnávat lid, byť nevěrný, s volem a oslem? Prorok si to dovolil; Hospodin skrze něj chtěl dát najevo, že stejně jako domácí zvíře nemůže žít bez péče svého hospodáře, nemůže žít Izrael bez Hospodina, vystavuje se smrtelnému nebezpečí.

Celý článek ...
20.12.2008, autor: L. Moriová a manželé Matyášovi, kategorie: Zpravodaj 10/2008

Farní adventní den 2008

Ze života farnosti
20.12.2008, autor: P. Jan Šlégr, kategorie: Zpravodaj 10/2008

Putování po stopách apoštola Pavla

Ze života farnosti
20.12.2008, autor: Vietnamská katolická komunita v ČR - Komunita v Pardubicích, kategorie: Zpravodaj 10/2008

Vietnamská mše v Pardubicích

Ze života farnosti

VIETNAMSKÁ MŠE V PARDUBICÍCH

V České republice žije čím dál víc vietnamských pracovníků, podnikatelů, studentů… Mezi nimi jsou samozřejmě i katolíci, kteří zatím ještě nerozumí dobře česky, proto je potřeba, aby byla mše svatá, ve které by mohli rozumět slovu Božímu. V ČR jsou teď tři vietnamští otcové, kteří slouží zatím jen v městech jako Praha, Brno, Plzeň, Cheb, Mladá Boleslav…
Tady v Pardubicích pracuje několik tisíců Vietnamců, někteří samostatně podnikají. První vietnamská mše byla v neděli 17.08.2008 s 11 vietnamskými věřícími. Od té doby máme pravidelně každou druhou neděli v měsíci svatou mši a zúčastnilo se kolem 40 lidí, kteří pracují v Pardubicích, jiní přicházejí z Kutné Hory, Mladé Boleslavi, Brna, Žďáru nad Sázavou…

Celý článek ...
20.12.2008, autor: Božena Dařbujanová, Olga Kylarová, kategorie: Zpravodaj 10/2008

Přizvání k modlitbě růžence

Ze života farnosti

Přizvání k modlitbě růžence

Milé sestry a bratři v Kristu a Marii
Srdečně vás všechny zdravíme v době příprav na příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Chtěly bychom vás seznámit s modlitbou Živého růžence, kterou se společně modlí věřící na celém světě. Jen my máme v našem společenství více než 300 lidí.
Tuto modlitbu společně prožíváme s věřícími i kněžími, kteří už v Pardubicích nebydlí.
Každý člen se modlí denně jen jeden desátek / dle rozpisu / a tak společně každý den rozjímáme o všech tajemstvích života našeho Pána prostřednictvím přímluvy P. Marie . K modlitbě růžence nás vybízí nejen P.Maria při zjevení v Lurdech, od kterého si připomínáme 150 let, ale i papež Jan Pavel II.

Celý článek ...
20.12.2008, autor: P. Vladimír Slámečka, kategorie: Zpravodaj 10/2008

Středeční biblické večery

Ze života farnosti
20.12.2008, kategorie: Zpravodaj 10/2008

Zpravodaj farnosti v roce 2009

Ze života farnosti
20.12.2008, autor: duchovní pardubické fary, kategorie: Zpravodaj 10/2008

Vánoční přání

Ze života farnosti
20.12.2008, autor: Karel Kylar, P. Antonín Forbelský, kategorie: Zpravodaj 10/2008

Služba trvalých jáhnů

Ze života farnosti

Služba trvalých jáhnů

Kristus, kterého Otec posvětil a poslal na svět / srov. Jan 10,36 /, poskytl prostřednictvím apoštolů účast na svém posvěcení a poslání jejich nástupcům, totiž biskupům a ti svěřili úkoly své služby v různých stupních různým jedincům v církvi. A tak Bohem ustanovenou církevní službu vykonávají na různých stupních kněžství ti, kteří se už odedávna nazývají biskupy, kněžími a jáhny / LG 28 /.
Jáhenství bylo hojné v západní církvi až do 5.stol., pak postupně upadalo. Později Tridentský koncil nařídil znovuzavedení stálého jáhenství, ale tento předpis nebyl v praxi konkrétně uplatněn. Teprve až II. Vatikánský koncil stanovil obnovení jáhenství jako vlastní a trvalý hierarchický stupeň...a to i pro ženaté muže. V naší zemi byla tato služba zavedena na základě rozhodnutí Sboru biskupů z 2.9.1988 a Statutu jáhenské služby schváleného Svatým stolcem 8.2.1990.

Celý článek ...
20.12.2008, autor: P. Miloslav Brhel, P. Tomáš Kvasnička, kategorie: Zpravodaj 10/2008

Ministranské schůzky

Ministranti
20.12.2008, kategorie: Zpravodaj 10/2008

Program tříkrálových dnů 2009

Charita - Misie
20.12.2008, autor: Hana Demlová, kategorie: Zpravodaj 10/2008

Tříkrálová sbírka - Výzva ? Nabídka ?

Charita - Misie

Tříkrálová sbírka

Výzva ?? Nabídka??

O co jde? O obojí – o výzvu k Vaší pomoci při Tříkrálové sbírce i o nabídku na prožití milých, veselých, někdy i dojemných nebo trochu napínavých chvil při koledování.
Letos jsem se do Tříkrálové sbírky zapojila i jinak než pouze finančním příspěvkem – osobní účastí. Se svou vnučkou a jejími dvěma kamarádkami kolem osmi, devíti let jsme se přidaly ke skupinkám koledníků a ráda sděluji, že koledování přineslo radost nejen nám, obdarovaným koledníkům, ale mnohdy ještě větší dárcům samotným. Za „rajón“ jsme si vybraly věžáky na Drážce.

Celý článek ...
20.12.2008, autor: Karel Zakopal, kategorie: Zpravodaj 10/2008

Byli jsme v Třebosicích

Charita - Misie

Byli jsme v Třebosicích

V minulém farním zpravodaji nás ředitel Oblastní charity Pardubice pozval svým článkem „Červánkové pábení“ k sobotní odpočinkové návštěvě víceúčelového zařízení “Červánky“ v blízkých Třebosicích. Pozvánka platila pro všechny – jakéhokoliv věku. A tak jsem na pardubickém autobusovém nádraží na nástupišti č. 11, ve 13.30 hod. sedl do autobusu a za chvíli jsem byl v Třebosicích. Hned ze zastávky jsem uviděl kostel a vedle něj bývalou školu, v níž „Červánky“ sídlí.
Již u vchodu hosty tohoto prvního setkání vítali pracovníci Charity, zvali dovnitř a za chvíli již bylo na stole voňavé pohoštění – káva, čaj i koláče, které poskytli hostitelé a přinesli někteří účastníci setkání.

Celý článek ...
20.12.2008, autor: kitaj, kategorie: Zpravodaj 10/2008

Červánkové pábení

Charita - Misie

Červánkové pábení ještě jednou v tomto roce

Zveme všechny farníky jakéhokoliv věku, kteří si chtějí popovídat, na druhé setkání ČERVÁNKOVÉHO PÁBENÍ. Pořádá jej Oblastní charita Pardubice ve svém víceúčelovém zařízení ČERVÁNKY v bývalé škole vedle kostela v Třebosicích. Setkání se bude konat v sobotu 27. prosince 2008 od 14.00 hod. Autobus odjíždí z autobusového nádraží v Pardubicích v 13.30 hod.

Celý článek ...
20.12.2008, autor: Mgr. Jiří Kuchválek, kategorie: Zpravodaj 10/2008

Občasník pro duchovní hudbu č. 5/2008

Liturgická hudba

Občasník pro duchovní hudbu č. 5 / 2008

Vážení čtenáři,
jelikož se přiblížily vánoční svátky, přinášíme dnes informaci o hudbě, kterou během nich můžete slyšet. Kromě skladeb Adama Michny z Otradovic ze sbírky Česká mariánská muzika, které zní každoročně a patří k tomu nejkrásnějšímu, co v duchovní hudbě máme, zazní o Slavnosti Narození Páně při mši svaté „půlnoční“ a ráno v 9 hod. u sv.Bartoloměje Missa pastoralis in C – Missa in nativitate Domini in nocte od Jakuba Jana Ryby. Tento asi nejproslulejší český kantor je autorem více než 70 mší, kromě velkého počtu jiných duchovních, ale i komorních skladeb a písní. Dokladem jeho originálních kompozičních přístupů je letos prováděná Missa pastoralis in C s partem sólového fagotu.

Celý článek ...
20.12.2008, kategorie: Zpravodaj 10/2008

Žena - Bohem stvořená

Liturgická hudba
20.12.2008, kategorie: Zpravodaj 10/2008

Cantate Bimbi

Liturgická hudba
20.12.2008, kategorie: Zpravodaj 10/2008

Přehled Vánočních bohoslužeb

Přehled Vánočních bohoslužeb
20.12.2008, kategorie: Zpravodaj 10/2008

Kalendář

Kalendář
20.12.2008, kategorie: Zpravodaj 10/2008

Blahopřání

Kalendář

» Všechny kategorie článků


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018