Hlavní menu:


Zpravodaj 08/2009

Zpravodaj 08/2009

(29 článků)

25.10.2009, kategorie: Zpravodaj 08/2009
Zpravodaj farnosti

Zpravodaj farnosti

Listopadové číslo Zpravodaje farnosti
23.10.2009, autor: P. Jaroslav Trávníček, kategorie: Zpravodaj 08/2009

Co chceš, abych pro tebe udělal ?

Úvodník

Co chceš, abych pro tebe udělal?

Co kdyby Kristus přišel k Vám s touto nabídkou: “Co chceš, abych pro tebe udělal?” Co bys mu odpověděl? Možná bys byl zaskočen…

Ježíš vychází z Jericha a s ním jde obrovský zástup lidí. Koho doprovází? Co chtějí vidět? Senzaci! Chtějí vidět zázraky, divy. A tam, v prachu cesty, u brány sedí žebrák. A křičí – Ježíši, synu Davidův…A pak – Pane, ať vidím!

V tom obrovském davu jen on sám, jediný, ví, že kolem prochází Boží Syn, Mesiáš. I když Ho nevidí, on to ví. A za to se mu dostává milosti vidět Boha.

Reakce učedníků ale byla úplně jiná – snažili se ho utišit, okřikovali ho, aby mlčel. Vždyť Ježíš kráčí za svým posláním, co z jednoho slepce, zkrachovaného individua? Ať tedy mlčí, nepřekáží, zmizí z cesty. Ale Ježíš jedná jinak. A jak je tomu dnes?

Stejně jako tehdy. Také my máme pocit, že Ježíš se má starat především o nás, svou církev, a vést nás do svého království. Darmo se zdržovat slepci kolem, těmi, kdo zavřeli oči před jeho učením, nic o něm ani pořádně nevědí. Sami si svou slepotu zavinili. Nám se stále pletou do cesty, dělají obtíže naší zbožnosti. Pán Ježíš by je měl zahnat, rozehnat. Ale Ježíš jedná jinak. Zastavuje se v Jerichu právě u slepce.

Celý článek ...
23.10.2009, autor: Z. Nejezchleb, kategorie: Zpravodaj 08/2009

Zápis z jednání pastorační rady

Ze života farnosti

Zápis z jednání pastorační rady

ze dne 8. 10. 2009

 Ve čtvrtek dne 8. října 2009 se na faře sešla pastorační rada farnosti. Jednání zahájil modlitbou a řídil P. Antonín Forbelský.

 

V rámci programu bylo projednáno mimo jiné následující:

 

Exkurze do historie (zásadní informace):

-           Dne 24. 5. proběhla slavnost prvního svatého přijímání, při kterém poprvé přijalo   Nejsvětější svátost oltářní 27 dětí. Velké poděkování patří katechetkám za celou přípravu a průběh slavnosti.

-          Dne 30. 5. proběhl v Salesiánském středisku mládeže 7. Den rodin a zároveň i Dětský den. Chceme tímto poděkovat salesiánům a také všem dalším organizátorům akce. Zároveň již byly projednány první návrhy na zajištění lektora na 8. Den rodin.

-          Dne 6. 9. se uskutečnila 4.pouť rodin – cílem byly Sopoty a nedaleký Bílek (výlet do údolí Doubravky). Akce se zúčastnilo zhruba 70 farníků.

-          20. 9. – Den evropského dědictví . S ohledem na pravidelné opakování celé akce bylo dohodnuto, že bude připraven stručný materiál dokumentující historii jednotlivých kostelů v Pardubicích a to zejména pro informování návštěvníků kostelů při akcích tohoto typu.

-          Byla zahájena příprava na křest dospělých – do katechumenátu je přihlášeno zatím 10 lidí, z toho se aktivně účastní zatím 6 lidí.

-          Dále začala probíhat příprava na biřmování „pro odrostlejší“, kteří by tuto svátost měli přijmout na konci října v Sezemicích. Této přípravy se účastní skupinka cca 5 lidí.

-          K přijetí svátosti biřmování se dále přihlásilo 27 zejména „teenagerů“, kteří se začali připravovat v září a tuto svátost přijmou o Letnicích 2010.

Dále se rozeběhly v zásadě již pravidelné akce a programy (zmiňujeme například „pondělní večery“, „výuka náboženství“, „setkávání ministrantů“, „scholička“, „setkávání mládeže“, „seniorklub“, „nedělní sportovní odpoledne“) – děkujeme všem lidem, kteří se takto aktivně zapojují do života farnosti.

Celý článek ...
23.10.2009, kategorie: Zpravodaj 08/2009

Volby do pastorační rady farnosti 2009

Ze života farnosti
23.10.2009, autor: Karel Zakopal, kategorie: Zpravodaj 08/2009

Centrum duchovní péče

Ze života farnosti

Centrum duchovní péče OÁZA v pardubické nemocnici

Hospodin je můj pastýř, nebudu míti nedostatek...

Zpěvem tohoto krásného žalmu byla v pondělí 12. října odpoledne zahájena v naší krajské nemocnici duchovní slavnost. Při ní byla vysvěcena a na veřejnosti předána nemocniční kaple.

Duchovní posilu zde mohou čerpat zvláště pacienti naší nemocnice, jejich příbuzní, lékaři, sestřičky a všechen ošetřující personál.

Slavnostnímu otevření ekumenické OÁZY bylo přítomno asi 40 hostů, představitelů Pardubického kraje, magistrátu, nemocnice a představených všech církví, které v našem městě působí. Za jednotlivé instituce zazněly pochvalné projevy a také modlitby s poděkováním, že po několikaletém úsilí se podařilo i v naší nemocnici takové duchovní centrum otevřít pro užitek zvláště nemocných bratří a sester.

Celý článek ...
23.10.2009, kategorie: Zpravodaj 08/2009

Středeční večery

Ze života farnosti
23.10.2009, kategorie: Zpravodaj 08/2009

Přednáška, koncert

Ze života farnosti
23.10.2009, autor: Václav Pecen, kategorie: Zpravodaj 08/2009

Prosba o pomoc

Ze života
23.10.2009, autor: L. Moriová a manželé Matyášovi, kategorie: Zpravodaj 08/2009

Farní adventní den

Ze života farnosti
23.10.2009, kategorie: Zpravodaj 08/2009

Svátost nemocných

23.10.2009, autor: Domča, Anežka a Majda, kategorie: Zpravodaj 08/2009

Výlet se scholičkou

Schola
23.10.2009, autor: Domča, Anežka a Majda, kategorie: Zpravodaj 08/2009

Výlet se scholičkou

Schola

 Výlet se scholičkou

  Dne 10. října jsme podnikli výlet na Kunětickou horu. Sraz byl v jednu hodinu na faře, ale protože pršelo, chvilku jsme hráli tichou poštu. Šly s námi vedoucí Klárka, Zuzka a Pája. Kousek za farou na nás čekali dva kluci ze scholy s jednou hrou. Po cestě jsme měli plnit mnoho úkolů.

Celý článek ...
23.10.2009, autor: jáhen František, kategorie: Zpravodaj 08/2009
Rozloučení s odstupujícím a přivítání nového vikáře pro pardubický kraj

Rozloučení s odstupujícím a přivítání nového vikáře pro pardubický kraj

Informace z vikariátu

Rozloučení s odstupujícím a přivítání nového vikáře pro Pardubický vikariát

Na říjnové vikariátní konferenci, která se konala 8. října v Opatovicích nad Labem, se při mši svaté kněží a jáhni vikariátu rozloučili s dřívějším vikářem Mons. Antonínem Dudou a přivítali nového vikáře Mgr. Antonína Forbelského. V promluvě P. Radek Martinek vyzdvihl důležitost služby duchovního. Místní správce P. Pawel Nowatkowski poděkoval otci Dudovi za službu, kterou vykonával skoro 20 let a popřál požehnání a dary Ducha Svatého novému vikáři P. Forbelskému.

Celý článek ...
23.10.2009, autor: Daniel Rop, kategorie: Zpravodaj 08/2009
Pouť v Mikulovicích

Pouť v Mikulovicích

Informace z vikariátu

POUŤ V MIKULOVICÍCH

V neděli 4.10. v naší římskokatolické farnosti Mikulovice proběhla mše svatá spojená s poutní slavností k oslavě Svatého Václava, jemuž je zasvěcen náš kostel. Mše byla celebrována P. Jiřím Pilzem, který také kdysi v této farnosti duchovně působil, v současné době je děkanem v Kostelci nad Orlicí.

Celý článek ...
23.10.2009, autor: Martina Plačková s rodinkou, kategorie: Zpravodaj 08/2009

Prožili jsme ekumenický víkend v Bílé Vodě

Informace z vikariátu

Prožili jsme ekumenický víkend na Bíle vodě

Od 9-11.10 jsme se zúčastnili s celou rodinku setkání plné JEDNOTY a pro JEDNOTU křesťanu na Bílé vodě u polských hraníc. Sešlo se nás tam do 30 lidiček. Duchovním vůdcem byl páter Vrbiak se Sezemic, byl to víkend přežitý v Duchu Svatém, plný modlitby chvál, sdílení se ve skupinkách.  Mohli jsme si vyslechnout přednášku o Jednotě Církve, promítáním a krásnými modlitbami chvál nás sprovázela Pavla, Radek a Láďa z komunity Chemin Neuf, nechyběli i židovské tance, kterých se zúčastnila i 80-letá babička paní Vrbičková, kterou čeká v lednu operace kyčle, zkrátka nemělo to chybu. Byla velká radost v Pánu hlavně v sobotu, v pozdních večerných hodinách, kde jsme se sjednotili u skleničky piva a Tomášových vtipů.

Celý článek ...
23.10.2009, kategorie: Zpravodaj 08/2009

Komunita CHEMIF NEUF

Informace z vikariátu

Komunita Chemin Neuf je římskokatolickou komunitou s povoláním k ekumenismu. Zrodila se z modlitebního společenství v Lyonu (ve Francii) v roce 1973. V současnosti má přes 1300 členů, kteří pocházejí z mnoha zemí. Komunita sídlí v 25 zemích, ve více než 60 zemích má misie a tím se stává mezinárodní komunitou.
Širší společenství Komunity Chemin Neuf, tzv. Komunio, tvoří tělo apoštolské komunity Chemin Neuf (více než 8000 osob ve světě). Bratři a sestry z komunity podporují komunitní misie. Komunita je od samého počátku povolaná Ježíšem,

aby nejrůznějšími způsoby hlásala radostnou zvěst tak, jak je o tom psáno v evangeliu podle Lukáše :

Celý článek ...
23.10.2009, autor: Aneta Matulíková, kategorie: Zpravodaj 08/2009
Setkání se svatým otcem ve Staré Boleslavi

Setkání se svatým otcem ve Staré Boleslavi

Mládež

Setkání se Svatým otcem ve Staré Boleslavi

 Jak jistě všichni víte, dne 28.9.2009 proběhlo setkání s papežem Benediktem XVI. ve Staré Boleslavi, u kterého nechyběla ani početně zastoupená pardubická mládež. My mladí z Pardubic jsme se do Boleslavi vydali již v neděli, abychom si celé setkání pořádně užili. Cestovali jsme vlakem a byla to cesta velmi zajímavá a zábavná. Z Pardubic do Kolína to ještě šlo, zato z Kolína cesta pokračovala poněkud netypicky. Díky přeplněnosti všech vlaků jsme museli cestovat v prostoru pro zavazadla. Pro většinu z nás šlo o novou zkušenostJ, ale všichni jsme se ji snažili brát pozitivně a s humerem, proto jsme většinu cesty zpívali s ostatními pasažéry, kteří byli vybaveni kytarou.

Ve Staré Boleslavi na nás již čekali pořadatelé, kteří nás navedli do stanového městečka, kde jsme měli strávit noc. Tam během večera vyrostlo na tisíce stanů. Zbytek dne si naše skupinka užila ve městě, někteří odvážní (Lukáš a David) si dokonce zaplavali v Labi. Poté, co jsme si prošli staré město, byl pro nás na náměstí připraven program spojený s modlitbami a zpěvy při zapálených svíčkách, které jsme dostali.

Celý článek ...
23.10.2009, autor: Pavel Pospíšil, kategorie: Zpravodaj 08/2009

Ještě o manželských setkáních

Rodiny

Ještě o Manželských setkáních

      Přestože jste o Manželských setkáních četli už v předešlém čísle, rozhodl jsem se, že se s vámi o své dojmy z této akce podělím i já. 

     Na Manželská setkání jezdíme s ženou Lenkou už několik let. Proč se sem vracíme? Proč chceme opět poslouchat přednášky na stejná témata (manželská krize, odpuštění, rozdíly mezi mužem a ženou, komunikace, vyjadřování pocitů atd.)? Proč chceme ve skupince plnit úkoly podobné těm loňským? Tyto otázky jsem si kladl, když jsem přijel v roce 2005 na Manželská setkání podruhé. A tehdy jsem pochopil, že se opakují jen vnější, méně důležité věci, ale skutečný děj, který se na těchto místech odehrává, je vzrušující, jedinečný a neopakovatelný. Je velkým dobrodružstvím  pustit do svého života Pána Boha a to i prostřednictvím své ženy, či ostatních lidí, se kterými máme to štěstí zde pobývat.

     Mohlo by se toho hodně napsat o letošním kurzu: o kněžích, nových přátelstvích, o dětech, houbách, legraci, o divadelním představení, atmosféře, o opékání prasete, výborné skupině, doprovázející společný zpěv, o hře pečovatelů Staré pověsti české, o sportování, krátkém spánku i veselých a vážných chvílích. Mohlo by se toho ještě hodně jiného napsat. Ze všech těchto intenzivně prožitých dní se však zmiňme alespoň o dvou posledních.

Celý článek ...
23.10.2009, kategorie: Zpravodaj 08/2009

Národní konference MM

Rodiny
 Národní konference MM
Je možné, abychom odjely ze setkání matek s prázdnou? Není. Neboť, když se otevře srdce Božímu vanutí, zakusí přímo proudy milostí vlévajících se do srdce.
    Asi takto bych vyjádřila letošní setkání Modliteb matek v Brně, které mělo motto: "Veď mě cestou své pravdy a poučuj mě, vždyť si Bůh, má spása,každodenně skládám svou naději v Tebe."

    Setkání zahájil Otec biskup V. Cikrle a vyzval nás, aby naše srdce bylo široké, otevřené nejen pro své blízké, ale pro celou společnost. Po té následovala přednáška farářky E. Matějkové z CČH o Cestě. Nabízím alespoň pár myšlenek o cestě ženy: Je provázena velkým množstvím malých křížků. Každodenně Bohu důvěřovat to vyžaduje obrovskou sílu. Obzvláště ve velké záležitosti je těžké tu starost odložit a zůstat klidná. Není potřeba bát se o své sny, ale mít odvahu bojovat v nich o Boží požehnání a dokázat přijmout i to, že v našich starostech je zřejmá Boží síla.

Celý článek ...
23.10.2009, kategorie: Zpravodaj 08/2009

Den otevřených dveří

Rodiny
23.10.2009, kategorie: Zpravodaj 08/2009

Blahopřání

Rodiny
23.10.2009, autor: H. Vostrovská (fundaiser), kategorie: Zpravodaj 08/2009

Nová ředitelka Oblastní Charity

Charita - Misie

NOVÁ ŘEDITELKA OBLASTNÍ CHARITY

Novou ředitelkou Oblastní charity Pardubice byla ve výběrovém řízení, které se konalo 13. října 2009, zvolena paní Mgr. Marie Hubálková. Paní ředitelka pracuje v pardubické charitě již 12 let, mimoto byla dočasně pověřena jejím vedením poté, co byl bývalý ředitel na konci června 2009 z funkce odvolán. Díky tomu organizaci i budoucí úkoly velmi dobře zná. K jejím prioritám patří zachování a rozvoj dosud poskytovaných služeb ve všech střediscích (Lázně Bohdaneč, Moravany, Holice a Třebosice), které k Oblastní charitě Pardubice patří a to zvláště v tak nelehké situaci, jaká sociální služby v příštím roce čeká.

Celý článek ...
23.10.2009, autor: Martina Plačková s rodinkou, kategorie: Zpravodaj 08/2009

Projekt Studna - pitná voda

Charita - Misie
23.10.2009, autor: Zuzana Petrášová, kategorie: Zpravodaj 08/2009

Misijní neděle

Charita - Misie
23.10.2009, autor: biskup Dominik ve společenství biskupů Čech a Moravy, kategorie: Zpravodaj 08/2009

Pastýřský list o radosti a vděčnosti po návštěvě svatého otce Benedikta XVI.

Návštěva papeže
23.10.2009, kategorie: Zpravodaj 08/2009

Kalendář

Kalendář
23.10.2009, kategorie: Zpravodaj 08/2009

Dusičková pobožnost

Kalendář
23.10.2009, autor: Jiří Strach, kategorie: Zpravodaj 08/2009
Úvaha o naději

Úvaha o naději

Brno – 27. září - Jiří Strach: Úvaha o naději

Latinské úsloví praví Spero, dum spiro, tedy Doufám, dokud dýchám. V češtině pro něj najdeme ekvivalent, zní Naděje umírá poslední.

  • Když člověk vsadí čísla ve Sportce, doufá, že vyhraje. Naděje pak s pravděpodobností jedna ku x-milionům umře okamžikem losování.
  • Když člověk doufá, že jeho oblíbený fotbalový klub vyhraje, naděje začne umírat za stavu pět nula pro soupeře.
  • Když člověk doufá, že politická strana, které hodil svůj hlas, začne plnit předvolební sliby, naděje umírá záhy po volbách.
  • Když člověk u lůžka umírajícího doufá v zázračné schopnosti lékařské vědy, naděje vskutku umře posledním výdechem.

Naděje často umírá, podlehneme-li slibům, tužbám a přáním vlastním člověku. Naděje umírá, pakliže na ni hledíme očima tohoto světa a jeho hodnot. Začneme-li však naději nahlížet očima Boha, pak slova “naděje” a “umírá” nemohou existovat vedle sebe v jedné větě, neboť jsou čirým protimluvem. Naděje je přece slib Boha člověku. Naději dává Bůh lidem jako odměnu za to, že v něj věří. Pakliže ten velký a nekonečný Bůh, nejdokonalejší, nesmrtelný a nejvíc mocný Bůh, dá slib, lze o něm pochybovat? Lze se domnívat, že by ho Bůh nedodržel, když ho jednou vyřkl? Taková pochybnost by byla samotným zpochybněním Boží stálosti a pevnosti, byla by zpochybněním Jeho lásky k člověku, byla by zpochybněním Boha samotného. Čím pevnější má člověk víru v Boha, tím více se naděje ve splnění Božího slibu mění v jistotu. Ave crux, spes unica! Buď pozdraven kříži, naše jediná naděje! Z tohoto kříže slíbil Kristus lotrovi po pravici: Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Slib Boha hříšnému člověku. Slib za prohlédnutí vlastní viny, za víru v Syna člověka. Kříž přestává být pouhou nadějí, stává se jistotou - jistotou spásy. Je-li víra vzpínáním rukou člověka k Bohu, je naděje vřelým otevřením Boží náruče každému člověku. Pakliže se do ní člověk s důvěrou svěří a nechá se obejmout, spatříme krásnou paralelu, kterou známe z našeho světa. Když otec objímá své děti, není to nic jiného než vzájemné vyznání lásky. Láska je tím tmelem mezi vírou člověka v Boha a nadějí danou Bohem člověku, je jejím svorníkem, její klenbou

Celý článek ...

» Všechny kategorie článků


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018