Hlavní menu:


Zpravodaj 08/2007

Zpravodaj 08/2007

(23 článků)

03.01.2008, kategorie: Zpravodaj 08/2007
Zpravodaj farnosti

Zpravodaj farnosti

Listopadové číslo Zpravodaje farnosti je k dispozici na webu

Omlouváme se za zpoždění s uveřejněním Zpravodaje farnosti způsobené kompletní přestavbou webu. Děkujeme za pochopení.

01.11.2007, autor: P. Jaroslav Trávníček SDB, kategorie: Zpravodaj 08/2007

Advent je doba čekání

Úvodník

Advent je doba čekání.
Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde. (Mt 24,42)

Víc se stmívá, je víc zima. Člověk se loučí se vším, co znal jako světlo, teplo a volnost.
Reklamní letáky, nákupy, odhady o kolik víc letos utratíme. Jak je to s Adventem? Vždyť všude kolem nás jsou vánoce!
Současná doba si sama na sebe plete bič tím, že má vždycky všechno. Světlo a teplo máme pořád. Jestliže má někdo jahody v zimě, tak se nemůže těšit, že budou v létě. Má vždycky všechno, a proto nemá nic.

Celý článek ...
01.11.2007, autor: Ing. Jan Rohlík, kategorie: Zpravodaj 08/2007

Pastorační rada

Ze života farnosti

Ve čtvrtek 15.11.2007 se na faře sešla farní rada, jejíž zasedání řídil P. Antonín Forbelský.

Úvodní modlitbu k Duchu svatému vedl P. Antonín Forbelský.

1. HISTORIE – KALENDÁŘNÍ PŘEHLED

01.10. Páteční modlitba růžence v pátek se vydařila.

03.10. Veni Sancte – středa od 18.00 hod. – vede P. Slámečka a J. Brhel pastoraci vysokoškoláků. Scházejí se po mši sv. na faře a po modlitbě nešpor proběhne přednáška..

P. Slámečka a J. Brhel také společně vedou Biblické hodiny na faře, návštěva je velká, obvykle se schází mezi třiceti a čtyřiceti lidmi.

Ve stejnou dobu, jako probíhají Biblické hodiny, připravuje P. Forbelský pět katechumenů ve věku šestnáct až třicet let ke křtu a čtrnáct biřmovanců ve věku čtrnáct až šedesát let na biřmování.

Celý článek ...
01.11.2007, autor: P. Tomáš Kvasnička, kategorie: Zpravodaj 08/2007

Roráty 2007

Ze života farnosti

Roráty 2007

Rorate caeli desuper et nubes pluant iustum,

Vyprahlé lidské duše volají po nebeské rose, volají po příchodu Spravedlivého, který by přišel tak náhle a jeho přítomnost se projevila všude, jak když dlouho očekávaný déšť náhle padne na celou zemi.

Drazí věřící, milí farníci,
chceme vás i letos pozvat k účasti na slavení sobotních rorátních mší svatých ke cti Panny Marie. Budeme se scházet v klášterním kostele Zvěstování Panně Marii na sedmou hodinu. Začneme průvodem do ztemnělého kostela, svítit budou jen svíce a adventní lampičky našich dětí. Po vstupním zpěvu „Rorate caeli“ a úvodu ke mši svaté se pak na chvalozpěv „Sláva na Výsostech Bohu“ rozsvítí v kostele všechna světla. Tak bude vnějším gestem vyjádřena naše touha po pravém Světle, Ježíši Kristu.

Těšíme se na tato společná setkání, v nichž můžeme vycházet vstříc našemu Pánu, na jehož příchod čekáme.

Celý článek ...
01.11.2007, autor: jáhen František, kategorie: Zpravodaj 08/2007

Předadventní zamyšlení

Ze života farnosti

Předadventní zamyšlení

Církevní rok pomalu spěje ke svému konci a nový začne první adventní nedělí. Adventní čas je přípravou na příchod Spasitele na zem. Je tedy dobré nějak se připravit na slavení této události. Vzorem může být ten, který připravoval cestu Vykupiteli před jeho veřejným působením.
„Hlas volajícího na poušti“
Když se řekne „Hlas volajícího“, tak nás všechny napadne, naprosto správně, Jan Křtitel, který hřímajícím hlasem volá zástupy z celé judské krajiny a Jeruzaléma. Jan byl poustevník. Dokazoval to jeho oděv z velbloudí srsti a jeho potrava: kobylky a med. Jan byl pro své okolí jistě velmi provokativní. Nejvíce provokoval tím, že si vždy stál pevně na svém, nedělal žádné kompromisy a říkal lidem pravdu do očí.

Celý článek ...
01.11.2007, kategorie: Zpravodaj 08/2007

Farní adventní den 2007

Ze života farnosti
01.11.2007, autor: Martin Jakoubek, kategorie: Zpravodaj 08/2007

Ministranti na Vesmíru

Ministranti

MINISTRANTI NA VESMÍRU

Pátek 9.10. – den, na který se 5 z pardubických ministrantů už celou věčnost těšilo, se neobyčejně vlekl. Školu jsme jen tak tak přežili. Po návratu ze školy domů jsme si rychle (možná až moc) zabalili věci a plni očekávání dorazili na faru.

Proč to všechno, ptáte se? To díky celodiecéznímu setkání ministrantů.
Zádumčivé deštivé počasí tohoto podzimního večera ostře kontrastovalo s naší výbornou náladou, kterou nemohlo ohrozit ani několik desítek minut strávených v koloně, ze které nás ale P. Filip Janák dokonale vyvedl. Po příjezdu jsme se zabydleli v chatkách, povečeřeli a seznámili s ostatními účastníky akce, mezi které patřili mimo jiné organizátoři: P. Jan Uhlíř, P. Jan Linhart, P. Jan Paseka, P. Filip Janák, P. Tomáš Kvasnička a jáhen Míla Brhel.

Celý článek ...
01.11.2007, autor: jáhen Míla, kategorie: Zpravodaj 08/2007

Slib ministrantů

Ministranti

V neděli 11. listopadu při mši svaté proběhl v klášterním kostele ministrantský slib. Lukáš, Adam, Prokop a Vítek poprvé obnovovali slib, který složili před půl rokem a Vojta s Markem nově skládali.
Dvouletý program pro ministranty, tzv. „Cesta ministranta“, který zde v rozjel jáhen Filip, se skládá ze čtyř stupňů. Základní je složení ministrantského slibu, poté se třikrát po půl roce obnovuje. Na každý stupeň musí ministranti splnit určité úkoly - např. znát život svého křestního patrona, umět připravit knihy ke mši svaté, znát liturgické barvy a jejich význam, umět různé modlitby, znát několik Ježíšových podobenství a zázraků, napsat dva stručné obsahy nedělních čtení a krátké shrnutí - co znamená toto čtení pro jejich život...

Celý článek ...
01.11.2007, autor: K. Tajovský, kategorie: Zpravodaj 08/2007

Využijte sociálních služeb oblastní charity Pardubice

Charita - Misie

Využijte sociálních služeb Oblastní charity Pardubice

Charita vybudovala v Třebosicích zařízení odlehčovací péče „Červánky“, které funguje již čtvrtým měsícem. Denní pobyt, který poskytujeme v našem zařízení, využívají díky příhodné lokalizaci klienti nejen z Pardubic, ale i jejich okolí. Někteří klienti jsou tzv. čekateli na umístění do domova pro seniory a péče je jim poskytována pouze na dobu přechodnou, jiní nás navštěvují pravidelně a jsou našimi stálými klienty. Ti oceňují zejména pěkné venkovské prostředí spojené s procházkami do okolí a možnosti smysluplného využití volného času v podobě různých aktivit. Denní program tvoří aktivizační programy, trénování paměti, četba, muzikoterapie, výtvarná a rukodělná činnost, procházky v přírodě atd.
Péče v našem zařízení je určena seniorům, kteří z důvodu věku, chronického onemocnění (např. demence) nebo omezené pohyblivosti potřebují soustavný dohled a také těm seniorům, kteří se cítí být osamělí a rádi by se setkávali se svými vrstevníky. Naše pomoc směřuje především k rodinám, které se o svého blízkého běžně starají a potřebují z důvodu svého zaměstnání nebo odpočinku přenést péči na jinou osobu a přitom vědět, že je o něj dobře postaráno. K úhradě nákladů na pobyt těmto lidem slouží především příspěvek na péči podle zákona č. 108/2006 o sociálních službách.

Celý článek ...
01.11.2007, autor: K. Tajovský, kategorie: Zpravodaj 08/2007

Aby třikrálové přišli ke každému...

Charita - Misie

Aby Tři králové přišli ke každému…..

Potřebujeme velký počet koledníků, organizátorů a dalších ochotných lidí, kteří pomohou v měsíci prosinci 2007 s přípravami a ve dnech 6. až 13. ledna 2008 se zajištěním tříkrálových dní v Domě techniky a s koledováním v Pardubicích a okolních obcích. Po každé tříkrálové sbírce slýcháme od našich spoluobčanů stesky: „K nám Tři králové nepřišli“. Když jsme se ptali ředitelky Oblastní charity v Havlíčkově Brodě Bc. Anny Blažkové jak to dělají, že vyberou každý rok přes milion korun, odpověděla nám: „Já za to nemohu, lidé to prostě baví, soutěží mezi sebou, např. i jednotlivé ulice. Máme mnoho obcí, kde se tříkrálové sbírky ujali farnosti. Máme až přes tři sta skupinek „Tří králů“. I když jsou vybrané peníze, které půjdou na podporu domácí péče na Pardubicku a zejména na odlehčovací služby „Červánky“ v Třebosicích důležité, nejedná se jen o ně. Jde o mnohem více. O to, že se dokážeme semknout a spolupodílet se na dobré a prospěšné věci.

Celý článek ...
01.11.2007, autor: ITAJ, kategorie: Zpravodaj 08/2007

Střípky

Charita - Misie

STŘÍPKY

Místnost určená pro kuřáky nejmenované instituce. Jedna ze čtyř žen sedících na ranním popovídání u kávy a cigarety navrhuje: „Co kdybychom si společně adoptovaly na dálku jedno dítě? Je to dobrý projekt, kdybychom se domluvily s ostatními děvčaty z našeho oddělení, přišlo by to každou na padesát korun měsíčně.

Celý článek ...
01.11.2007, autor: Jan Graubner, předseda ČBK, kategorie: Zpravodaj 08/2007

Učící se církev

Charita - Misie

Učící se církev

( šestiletý cyklus tématických homilií )

V souvislosti s významem Božího slova je snaha zlepšit kvalitu homilií, též je třeba posílit znalost křesťanské nauky u věřících. Při hledání cest Česká biskupská konference využila zkušenosti z osmdesátých let, kdy se osvědčil šestiletý plán homilií. Současný projekt vychází ryze z liturgických čtení, případně jiných mešních textů, ale stanovuje témata promluvy tak, aby během dvou liturgických cyklů došlo na všechna důležitá témata.

Celý článek ...
01.11.2007, autor: ITAJ, kategorie: Zpravodaj 08/2007
Oblastní charita Pardubice oslavila 15 let své činnosti

Oblastní charita Pardubice oslavila 15 let své činnosti

Charita - Misie

Oblastní charita Pardubice oslavila 15 let své činnosti

S nevšedními dojmy odcházeli hosté z oslavy pardubické Charity, která se 20. listopadu konala v Kulturním domě na Dukle při příležitosti patnáctiletého výročí založení organizace.
Byla to milá příležitost k tomu, aby se pracovníci Oblastní charity Pardubice sešli s významnými představiteli církve, hosty z Indie, kteří přijeli prezentovat projekt „Adopce na dálku“, se zástupci města, kraje, sponzory, příznivci a občany města. Tuto akci zaštítili vicehejtman Pardubického kraje Ing. Roman Línek a radní Bc. Miloslav Macela.

Celý článek ...
01.11.2007, autor: ZP, kategorie: Zpravodaj 08/2007

Aktivity PMD a PMDD

Charita - Misie

Aktivity Papežského misijního díla dětí / PMDD/ a Papežského díla / PMD/.

Na začátku by jsem chtěla moc poděkovat všem, který se zapojili do přípravy misijního jarmarku (vyráběli dárky, při samotném uskutečnění), misijního koláče a celého průběhu misijní neděle a také misijního mostu a také všem, kteří finančně podpořili potřeby na misiích.

Teď pár slov o aktivitách v PMDD.

Děti za pomoci dospělých přispívají k lepšímu životu svých vrstevníků na celém světe.

Jakým způsobem? Svými modlitbami a zapojením se do různých misijních aktivit skrze ně získávají potřebné finanční prostředky k jejich záchraně.

Celý článek ...
01.11.2007, kategorie: Zpravodaj 08/2007

Velký sběr šatstva

Charita - Misie
01.11.2007, kategorie: Zpravodaj 08/2007

Adventní odkazy na www

Charita - Misie
01.11.2007, autor: Jiří Jakoubek, kategorie: Zpravodaj 08/2007

Dovolali jste se...

Charita - Misie

Dovolali jste na mši svatou…

„Dobrý den, bratři a sestry,
než přistoupíme se slavení eucharistie, zkontrolujte si, jestli máte vypnuté své mobilní telefony“… Myslíte, že by církev měla „obohatit“ úvod sv. mší o tato slova? Dovolil jsem si trochu nadsázky, ale občas si říkám, že je to problém. Možná v zárodku, a o to snadnější by mělo být ho vymýtit.

Celý článek ...
01.11.2007, kategorie: Zpravodaj 08/2007

Rozhovor s P. Jaroslavem Trávníčkem

Salesiáni

1. Otče Jaroslave, 31. srpna tohoto roku jste převzal vedení Salesiánského střediska mládeže po otci Jindrovi. Myslím si, že místní farníky potěší několik slov o Vás osobně. Můžete prosím prozradit, odkud pocházíte?
Narodil jsem se v Hodoníně na Jižní Moravě. Pochází odtud celá moje rodina, takže jsem „odkojený“ moravským vínem. K vínu mám osobní vztah, protože jsem od dětství na vinici pomáhal. I když tatínek už nežije, a proto nemáme vlastní vinohrad, každý můj „strýc“ vlastní jeden, a tak návštěvy doma se bez patřičného koštování a hodnocení neobejdou.

Celý článek ...
01.11.2007, kategorie: Zpravodaj 08/2007

Narozeniny a svátky

Kalendář
01.11.2007, kategorie: Zpravodaj 08/2007

Adventní duchovní obnova pro dívky

Salesiáni
01.11.2007, autor: Mgr. Jiří Kuchválek, kategorie: Zpravodaj 08/2007

Občasník pro duchovní hudbu č. 5/2007 - Za Petrem Ebenem

Liturgická hudba

Občasník pro duchovní hudbu č. 5/2007 - Za Petrem Ebenem.

Ve středu 24. října letošního roku odešel ve věku 78 let hudební skladatel, varhaník, klavírista a pedagog Petr Eben. Česká hudba ztrácí bezpochyby nejvýraznější osobnost současnosti, jejíž umělecký záběr sahal od skladatelské tvorby, s nemalým podílem duchovní a liturgické hudby, přes mistrovství varhanní i klavírní improvizace až k výrazné pedagogické činnosti, jak v Čechách, tak v cizině.

Celý článek ...
01.11.2007, kategorie: Zpravodaj 08/2007

Inzeráty

Liturgická hudba
01.11.2007, kategorie: Zpravodaj 08/2007

Kalendář

Kalendář

» Všechny kategorie článků


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018