Hlavní menu:


Zpravodaj 07/2008

Zpravodaj 07/2008

(26 článků)

28.09.2008, kategorie: Zpravodaj 07/2008
Zpravodaj farnosti

Zpravodaj farnosti

Říjnové číslo Zpravodaje farnosti
27.09.2008, autor: Josef Kajnek, kategorie: Zpravodaj 07/2008

Říjen - Měsíc růžencový

Úvodník

Říjen – měsíc růžencový.

Je všeobecně známo, že rozjímavá modlitba růžence vznikla v rodině Dominikánského řádu a že měla svůj dlouhý vývoj. Dnešní podobu modlitby růžence schválil papež Pius V. roku 1569 a od r. 1573 ustanovil jeho nástupce Řehoř XIII. svátek Panny Marie Růžencové na 7. říjen jako poděkování a vzpomínku na památný den 7.X.1571 – totiž vítězství křesťanských vojsk nad Turky při velké námořní bitvě u Lepanta (Sicílie). Zmíněný papež, vědom si nebezpečí pro křesťanství a převahy bojeschopných Turků, vyzýval k modlitbě a sám zdvojnásobil modlitby a oběti.

Celý článek ...
27.09.2008, autor: JR, kategorie: Zpravodaj 07/2008

Pastorační rada

Ze života farnosti
27.09.2008, autor: Zuzka a Terka Steklí, kategorie: Zpravodaj 07/2008

Co mám dělat, Pane ?

Ze života farnosti

,,…Co mám dělat, Pane?“

O víkendu 5. – 7.9. 2008 se konalo setkání cetiletých v Knířově u Vysokého Mýta. Hlavním tématem byl život a obrácení Sv. Pavla, jež vystihuje také věta: ,,… Co mám dělat, Pane?“
V pátek ráno vyrazila cyklistická skupinka s doprovodným vozidlem. Během cesty jsme udělali malou zajížďku do Vraclavi, kde byli 26.10.1108 zavražděni přední členové rodu Vršovců. Během odpoledne jsme postupně dorazili do cíle. Cesta byla zakončena společnou bohoslužbou v Knířovském kostele. Zbytek večera jsme strávili nad hrou Aktivity.

Celý článek ...
27.09.2008, autor: Josef Kajnek, kategorie: Zpravodaj 07/2008

Pardubičky - poutní mše

Ze života farnosti

Dovolte mi otče biskupe a vážení přítomní, abych několika větami zmínil historický význam tohoto místa a pak se zmínil o průběhu poslední opravy.

(Slovo k historii)
Doba pánů z Pardubic se začíná (otcem Arnošta z Pardubic), Arnoštem z Hostýně, prvním známým příslušníkem tohoto rodu. Tento ne příliš zámožný zeman se dostal do královských služeb v Kladsku, kde se majetkově vzmohl a na začátku 20. let 14. století koupil hrad Vizmburk u Úpice a později Staré Hrady u Jičína. R.1332 a to je doloženo listinami daroval pardubickým cyriakům část Pardubic u kostela sv. Jiljí. Pro ně se vžilo označení Pardubice Mnichové a později Pardubičky. Nadal toto místo tak, že v klášteře bude 10 řeholních bratří, z toho 6 s kněžským svěcením. Krátce na to jsou Pardubice povýšeny na město (jistě už 1340.

Celý článek ...
27.09.2008, kategorie: Zpravodaj 07/2008

Středeční biblické večery

Ze života farnosti
27.09.2008, autor: VB, kategorie: Zpravodaj 07/2008

Kokešov

Ze života farnosti
27.09.2008, autor: KP, kategorie: Zpravodaj 07/2008

2. Svatobartolomějské poutní setkání

Ze života farnosti
27.09.2008, autor: manželé Matyášovi, kategorie: Zpravodaj 07/2008

Návštěva našich přátel z Augsburgu

Ze života farnosti
27.09.2008, kategorie: Zpravodaj 07/2008

Novinky ve schole

Schola
27.09.2008, kategorie: Zpravodaj 07/2008

Ministranské schůzky

Ministranti
27.09.2008, kategorie: Zpravodaj 07/2008

Pobyt na Vesmíru 25. - 28.8.

Mládež
27.09.2008, autor: Markéta, kategorie: Zpravodaj 07/2008

Setkání modliteb matek

Rodiny
27.09.2008, autor: Jiří Petráš, kategorie: Zpravodaj 07/2008

3. Pouť pardubických rodin

Rodiny

3. POUŤ PARDUBICKÝCH RODIN

V sobotu 30. srpna se již potřetí setkaly pardubické rodiny mimo svou farnost, aby společně strávily den naplněný duchovními, turistickými, zábavnými a jinými chvilkami. Tentokrát naše kroky vedly do malebného kostela v Podskále. Kostel se skutečně nachází pod skálou, a to na velmi krásném, tichém místě na okraji malé osady ohraničené lesním porostem. Letošní pouť byla trochu výjimečná.

Celý článek ...
27.09.2008, autor: Antonín Rejlek, kategorie: Zpravodaj 07/2008

Pardubice mají zvony

Zvony

Pardubice mají nové zvony

Mnoho občanů Pardubic mile překvapila koncem června zpráva, že o poutní slavnosti na svátek sv. Bartoloměje 24. .srpna 2008 budou posvěceny a na Bartolomějskou zvonici zavěšeny dva nové zvony. Bližší informace byly zveřejněny na graficky krásné pozvánce. Již od začátku srpna bylo možné si oba zvony prohlédnout v kostele sv. Bartoloměje a skutečně sem chodilo dost zájemců, rodiče s dětmi, staří i mladí.

Celý článek ...
27.09.2008, kategorie: Zpravodaj 07/2008

Zvonění v Pardubicích

Zvony
27.09.2008, kategorie: Zpravodaj 07/2008

Nabídka aktivit SSM

Salesiáni
27.09.2008, autor: jáhen František, kategorie: Zpravodaj 07/2008

Svátost biřmování

Katechetické okénko

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

Dnes si povíme něco o druhé iniciační svátosti, a tou je svátost biřmování. Svátost biřmování patří mezi tři svátosti, které vtiskují duši nezrušitelné znamení neboli charakter, a proto může být přijata pouze jednou za život. Opětované přijetí je hříchem. Dary Ducha svatého nejsou biřmovanci udělovány při této svátosti poprvé. Poprvé mu byly uděleny při křtu, ale to se neprojevovaly navenek.
Jejich projev navenek nastává při udělení svátosti biřmování.
Ustanovení této svátosti Kristem lze z Písma svatého dokázat pouze nepřímo. Apoštolové konali obřad vzkládání rukou a modlitbou.

Celý článek ...
27.09.2008, kategorie: Zpravodaj 07/2008

Příprava na manželství

Katechetické okénko
27.09.2008, autor: KTAJ, kategorie: Zpravodaj 07/2008

Dům pokojného stáří

Charita - Misie

Zpráva o posledních událostech kolem
Domu pokojného stáří v Rosicích nad Labem

Pro občany, kteří se zajímají o stav přípravných prací Domu pokojného stáří v Rosicích nad Labem, které jsou již řadu let brzděny odpůrci stavby z řad některých sousedů, sdělujeme sled posledních událostí.
Dne 16. srpna 2007 se konalo soudní řízení před senátem Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky Pardubice ve věci odvolání odpůrců stavby Domu pokojného stáří v Rosicích nad Labem.

Celý článek ...
27.09.2008, autor: K. Tajovský, kategorie: Zpravodaj 07/2008

Tříkrálová sbírka 2009

Charita - Misie
27.09.2008, autor: ZP, kategorie: Zpravodaj 07/2008

Misijní neděle

Charita - Misie

Misijní neděle

V roce 1926 vyhlásil Sv. otec Pius XI. každou předposlední říjnovou naděli za Misijní neděli, kterou od té doby na celém světě organizuje Papežské misijní dílo šíření víry. Tento celosvětový den modliteb je spojený s finanční sbírkou, z níž se pravidelně podporují projekty na pomoc nejpotřebnějším / dnes přibližně v 1100 misijních diecézích /.
Všichni farníci jste pozvání k hezkému prožití misijní neděle a také celého měsíce října.
Dne 12. X. se budou na faře vyrábět drobné dárky, které se pak budou nabízet za dobrovolný příspěvek při misijní neděli. Kdo může přinést výkresy, lepidlo, nůžky, ať přinese.
Od tohoto dne začne po farnosti putovat misijní růženec. Každý desátek symbolizuje jeden kontinent. Zelená – Afriku, bílá – Evropu, žlutá – Asii, modrá – Austrálii a Oceánii, červená – Ameriku. V rodinách a v domovech, kde se ho budou modlit, mohou lidi k misijním potřebám připojit i své vlastní potřeby.

Celý článek ...
27.09.2008, autor: Věra Novotná, kategorie: Zpravodaj 07/2008

Volby

Různé
27.09.2008, autor: Jiří Kuchválek, kategorie: Zpravodaj 07/2008

Občasník pro duchovní hudbu č. 3/2008

Duchovní hudba

Občasník pro duchovní hudbu č.3/ 2008

Vážení čtenáři,
dnes přinášíme článek o instrukci o posvátné hudbě a liturgii - Musicam sacram, která navazuje na dokumenty II. Vatikánského koncilu. Vychází z myšlenek Konstituce Sacrosantum Concilium o
obnově liturgie - vrchol, k němuž směřuje snažení církve. Nabádá duchovní pastýře, aby vedli vě -
řící k uvědomnělé a aktivní účasti na liturgii, přičemž říká, že „ přisluhující, lektoři, komentátoři, varhaníci i členové chrámového sboru vykonávají skutečnou liturgickou službu.“

Celý článek ...
27.09.2008, autor: čeští biskupové, kategorie: Zpravodaj 07/2008

Pastýřský list

Dokument

Pastýřský list k jubileu sv. Václava

Drazí spolubratři kněží a jáhni, milí řeholníci a řeholnice, drazí věřící!
V běžném každodenním životě přichází tolik událostí, domácích i světových, jedna
překrývá druhou a mnohé rychle zapadají za horizont běžícího času. V letošním roce jsme si připomínali některé tzv. „osmičkové události“ z našich moderních dějin, které mají význačné formující místo v naší historii. V této souvislosti jsme si hned na začátku roku připomněli pro naše dějiny zvláště významnou skutečnost – narození sv. Václava, vzdělaného křesťanského vládce a mučedníka, jehož život na počátku našich dějin má zakládající důležitost. Zůstal po staletí zářivou postavou našich dějin a je i po jedenácti stech letech aktuální výzvou pro naši dobu. Proto jsme vyhlásili tento rok za svatováclavský Nyní se blíží ústřední slavnost tohoto jubilea, národní svatováclavská pouť do Staré Boleslavi a pak i další významné události svatováclavského roku. Naše slavení ale nemůže zůstat jen vnější událostí.

Celý článek ...
27.09.2008, kategorie: Zpravodaj 07/2008

Kalendář

Kalendář

» Všechny kategorie článků


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018