Hlavní menu:


Zpravodaj 04/2009

Zpravodaj 04/2009

(21 článků)

17.05.2009, kategorie: Zpravodaj 04/2009
Zpravodaj farnosti

Zpravodaj farnosti

Květnové číslo Zpravodaje farnosti
16.05.2009, autor: Marie Metelková, kategorie: Zpravodaj 04/2009

Skautská mše svatá

Skaustké hnutí
16.05.2009, kategorie: Zpravodaj 04/2009

Článek otce Jiřího Veselého, SDB

Úvodník
16.05.2009, autor: Karel Zakopal, kategorie: Zpravodaj 04/2009

Zvonice kostela sv. Jiljí

Ze života farnosti

Zvonice kostela sv. Jiljí

O poutní slavnosti u sv. Bartoloměje byly v loňském roce zavěšeny ve zvonici nové zvnoy a od té doby se můžeme denně těšit z jejich krásného, velebného zvuku.
Také v Pardubičkách, u kostela sv. Jiljí, visí ve zvonici dva krásné, starobylé zvony, jejichž hlasem se můžeme potěšit každou neděli v 16:50 hod., kdy nás jejich vyzvánění zve ke slavení mše svaté.

Celý článek ...
16.05.2009, autor: Štěpán, kategorie: Zpravodaj 04/2009

Náš sv. Bartoloměj

Ze života farnosti

Náš Sv. Bartoloměj

Minulý měsíc jsme si v době těsně předvelikonoční, připomněli jedno výročí našeho farního kostela sv. Bartoloměje, 75. let od povýšení na Arciděkanský chrám. Napadlo mě při této příležitosti vyhledat nějakého žijícího pamětníka této události.
To se mi tak docela nepodařilo, nalezl jsem však jednoho farníka, respektive farnici starou ( či spíše mladou), jako naše arciděkanství. A tady jsou její vzpomínky…

„ Na slavnost toho 1.dubna 1934 se nepamatuji, vždyť mi bylo jen něco málo přes měsíc …, ale rodiče na to někdy vzpomínali a říkali, že jsem byla jedno z posledních dětí pokřtěných v „obyčejném“ kostele…

Celý článek ...
16.05.2009, autor: Lukáš, kategorie: Zpravodaj 04/2009

Pouť ke sv. Pavlu na Pouchov

Ze života farnosti

POUŤ KE SV. PAVLU NA POUCHOV

Brzy ráno v sobotu 18. dubna se před farou začala formovat naše skupinka cyklopoutníků z Pardubic. Po společném fotu pod vedením otce biskupa Josefa Kajneka a pod ochranou Panny Marie z Ghisalla jsme se vydali na pouť ke sv. Pavlu na Pouchov.
Sluníčka moc nebylo, ale zato vítr nefoukal a to nám dodávalo síly do našeho prvního kopečku k Srchu. Po jeho zdolání na nás čekalo foto spolu s vlakem, jež nám křižoval cestu. Jakmile se zvedly závory, naše výprava mohla pokračovat dál směrem na Hradec Králové.

Celý článek ...
16.05.2009, kategorie: Zpravodaj 04/2009

Informace o akcích

Salesiánské středisko
16.05.2009, autor: K. Tajovský, kategorie: Zpravodaj 04/2009

Výběrové řízení na vedoucího střediska "Chotěborky"

Charita - Misie
16.05.2009, autor: Verča, kategorie: Zpravodaj 04/2009

Čarodky 2009

Mládež

ČARODKY 2009
Když jsme se kolem šesté hodiny večer všichni průběžně scházeli na faře v Mikulovicích, většina kluků už byla zabraná do přípravy dřeva na večerní oheň. Nakonec nás dorazilo asi 26 lidí. Ani jsme se mezi sebou všichni navzájem naznali, ale to jsme brzy napravili seznamovací hříčkou, při které jsme se trochu pomlátili utěrkami. Pak už se rozdělal oheň, a protože jsme podlehli vůni buřtů a klobás, začali jsme s opékáním. Když se všichni dosyta najedli, zazpívali jsme i pár našich oblíbených písniček. Po nich přišla hra připravená především Térou. Věřím, že se při ní všichni pěkně, ale opravdu pěkně proběhli.

Celý článek ...
16.05.2009, kategorie: Zpravodaj 04/2009

Téma návštěvy jako celek

Návštěva papeže

Téma návštěvy jako celek
Žijeme v překotném dění v multikulturní společnosti, jsme svědky rozpadu ustálených rámců jednání a pře-sunů v hierarchii hodnot. Konzumní společnost vytváří a vyžaduje novy životní styl. Vzorem správnosti je úspěšný, bezstarostný, poživačný člověk, kterému se začalo říkat homo economicus, ekonomický, tržní člověk. Závažným rysem tohoto nového druhu lidí je neochota k oběti a zodpovědnosti, protože chtějí být zcela nezá¬visí, dokonale svobodní. V důsledku toho pak musí odmítat sebekázeň, řád a pochopitelně také jakoukoli autoritu Boží. Při hlubším pozorování zjistíme, že naše společnost svým životním stylem vytváří jakési nové náboženství, které sice není pevně zformulováno, ale je stále krutěji vyžadováno.

Za této situace vyvstává pro věřícího křesťana několik zásadních staro-nových otázek. Co je křesťanská iden¬tita? Čím se věřící křesťan odlišuje? Co přináší fakt, že jsem jiný než většina společnosti? Jak lidem zvěstovat radostnou zvěst a jak vůbec hovořit o víře? Chceme-¬li dostát svému úkolu, musíme mít v těchto otázkách jasno.
Odlišnost věřícího křesťana vyrůstá ze tří vlastností, kte¬rými jsou Boží ctnosti. Víra, naděje a láska jsou podstat¬nými znaky křesťana. Pokud se v jeho životě neuplatňují a nejsou zřejmé na jeho chování, je křesťanem jen podle jména, ale ne skutečně. Skutečně totiž znamená v skutku a tedy skrze skutky. Trojice božských ctnosti se v současné době (ale zajis¬té vždycky) projevuje tím, že věřící člověk uznává Boha a jím daný odvěký řád. Protože v Boha a jeho řád a přísliby opravdu věří, neobává se budoucnosti, i když ví, že nemu¬sí být příjemná. I nad hrozícími pohromami stojí Bůh, který je věrný a milosrdný. Konečně ví, že život, který je lás¬ka, vyžaduje oběti, a je proto obětavý. Obává se sobectví a slouží proudu života, z něhož nechce být vyloučen.

Celý článek ...
16.05.2009, kategorie: Zpravodaj 04/2009

Logo papežské návštěvy

Návštěva papeže
16.05.2009, kategorie: Zpravodaj 04/2009

Prosby a modlitby

Návštěva papeže
16.05.2009, autor: Dominik Duka, OP, kategorie: Zpravodaj 04/2009

Světový den modliteb za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu

Zprávy z diecéze

Světový den modliteb
za povolání ke kněžství
a k zasvěcenému životu

„U příležitosti nadcházejícího Světového dne modliteb za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu, který proběhne 3. května 2009, čtvrtou neděli velikonoční, bych rád pozval všechen Boží lid k tomu, aby se zamyslel nad následujícím tématem: Důvěra v Boží iniciativu a lidská odpověď. V církvi je třeba neustále naslouchat, jak Ježíš připomíná učedníkům: „Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň!“ (Mt 9,38) Povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu je zvláštní božský dar, který je zasazen do velkého plánu lásky a spásy, který má Bůh pro každého člověka i pro celé lidstvo. Apoštol Pavel, kterého si zcela zvláštním způsobem připomínáme nyní v roce svatého Pavla u příležitosti 2000. výročí jeho narození, píše v dopise Efesanům: „Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Celý článek ...
16.05.2009, autor: Ilona Fricová, kategorie: Zpravodaj 04/2009

Pouť do Svaté země

Různé

Pouť do Svaté země

Dnes v noci jsem ještě stála na Hoře Karmel a když jsem šla večer poděkovat na mši svatou za šťastný návrat z pouti do Svaté země, dozvěděla jsem se, že je zítra uzávěrka Farního zpravodaje, a že by bylo dobré se rozdělit o své dojmy. V této chvíli jsem schopna popsat pouze své bezprostřední dojmy po návratu. Ale ráda bych slíbila, že pokud se mi podaří sehnat kvalitnější fotografie, než jsou mé neumělé výtvory na půjčeném aparátu, pokusím se nabídnout víc. První dojmy bych shrnula do třech bodů.

Celý článek ...
16.05.2009, autor: Věra Novotná, kategorie: Zpravodaj 04/2009

Už zase budou volby !

Různé
16.05.2009, kategorie: Zpravodaj 04/2009

Hájecké poutě 2009

Různé
16.05.2009, kategorie: Zpravodaj 04/2009

Poznávací pobyt v Římě

Různé
16.05.2009, kategorie: Zpravodaj 04/2009

Kalendář

Kalendář
16.05.2009, kategorie: Zpravodaj 04/2009

Zapište si do kalendáře

Kalendář
16.05.2009, kategorie: Zpravodaj 04/2009

Inzerát

Kalendář
16.05.2009, kategorie: Zpravodaj 04/2009

Blahopřejeme

Kalendář

» Všechny kategorie článků


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018