Hlavní menu:


Zpravodaj 04/2008

Zpravodaj 04/2008

(17 článků)

25.05.2008, kategorie: Zpravodaj 04/2008
Zpravodaj farnosti

Zpravodaj farnosti

Květnové číslo Zpravodaje farnosti
23.05.2008, autor: jáhen Josef, kategorie: Zpravodaj 04/2008

Článek Jáhna Josefa

Úvodník

Letošní mariánský měsíc je bohatý na církevní svátky. V první jeho půlce jsme slavili Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO a v té druhé Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ a budeme slavit ještě NEJSVĚTĚJŠÍ SRDCE JEŽÍŠOVO.

Pro některé naše studenty je také tento mariánský měsíc výjimečný. Budou končit střední školy, učiliště a mladí vykročí do života nebo podstoupí přijímací zkoušky na další školy, které jim nasměrují jejich životy. Vyprošujme jim dary Ducha svatého: dar vědění, dar moudrosti a rozumu a dar síly, statečnosti a vytrvalosti.

Celý článek ...
23.05.2008, autor: Věra Novotná, kategorie: Zpravodaj 04/2008

Jednání pastorační rady

Ze života farnosti

Zápis z jednání pastorační rady Pardubické farnosti ze dne 15. května 2008

Přítomni dle presenční listiny.

Jednání zahájil modlitbou a řídil P. Antonín Forbelský.

1. Nejprve se probraly akce z minulého měsíce. Ranní vigilie o Velikonocích u sv. Jana (70-80 lidí) se vydařila, bude dobré ji uskutečnit i příští rok.
2. Májové pobožnosti vyšly z možností jáhnů, nutná je větší informovanost věřících, příp. jiné řešení.
3. Setkání rodičů a dětí k 1. sv. přijímání bylo 4 x vždy v neděli. 1. sv. přijímání bude v neděli 25. května v 10.30 hod. u sv. Bartoloměje.
4. Týden vzájemného poznání a porozumění v Hradci Králové (12. - 18. května) je náročná akce a je na ní nutná celoroční příprava. Celkové hodnocení je kladné a zviditelňuje misijní práci v ekumenické rovině.
5. Diecézní setkání dětí s biskupem (sobota 17. května) bude hravou formou provádět středověkými církevními dějinami (Marie Zimmermannová), na závěr setkání mše sv. s otcem biskupem.
6. Den rodin a dětský den u salesiánů bude v režii farnosti - program bude ve Zpravodaji. Je koncipováno jako setkání věřících z různých pardubických kostelů. Stále se hledají pomocníci pro dopolední „hlídání“ dětí při programu pro rodiče.

V sobotu 14. 6. se uskuteční Den o řeholním životě pro rodiče a děti v Kutné Hoře – doporučeno jako výlet pro rodiny.

Celý článek ...
23.05.2008, autor: M.C., kategorie: Zpravodaj 04/2008

Biřmování 2008

Ze života farnosti


BIŘMOVÁNÍ – 2008

11. května na slavnost Seslání Ducha svatého přijalo 12 biřmovanců v kostele sv.Bartoloměje z rukou pana biskupa Mons.Josefa Kajnka svátost biřmování.
Tomuto slavnostnímu okamžiku předcházela osmiměsíční příprava, kdy jsme se za laskavého vedení Otce Antonína snažili hlouběji pronikat do Božích tajemství.Vrcholem přípravy se stala svatodušní vigilie v předvečer udílení svátosti biřmování v kostele sv. Jana Křtitele s prosbami o dary Ducha svatého a rozjímáním nad nimi. Po uvedení každého daru byla na oltáři zapálena jedna svíce a zazpívána píseň „Veni Creator spiritus“ za hudebního doprovodu jáhna Míly.Velmi působivé bylo zapálení svící všech přítomných a společné prosby a díky.

Celý článek ...
23.05.2008, autor: Viktor K., kategorie: Zpravodaj 04/2008

Setkání Teenagerů

Mládež

Setkání teenagerů

Milí čtenáři, již předem Vás vítám na začátku mého článku na téma: „Setkání teenagerů“, které se konalo na Vesmíru.
Cesta tam pro mě byla příjemná a věřím, že i pro ostatní cestující byla tak též příjemná jako pro mě nebo i lepší  Po příjezdu jsme se zaregistrovali a šli na večeři, kde jsme také byli seznámeni s programem na tehdejší večer. Po večeři jsme se šli mrknout na své pelechy, kde jsme měli trávit spánek a odpočinek. Večer jsme všichni zašli na mši svatou, která se konala na Vesmíru, poté jsme si zahráli také i různé hry, převážně seznamovací- Nejlepší byla ta poslední hra, aspoň pro mě, i když se na konci ukázalo, že jsem vůbec nepochopil pravidla.

Celý článek ...
23.05.2008, autor: Marek P., kategorie: Zpravodaj 04/2008

Čarodky 2008 aneb pardubická mládež v Mikulovicích

Mládež

Čarodky 2008 aneb Pardubická mládež v Mikulovicích
Ve středu to začalo!
A bylo co dělat! V Mikulovicích se na tamější faře horlivě připravovalo už v úterý odpoledne. Tráva se sekala, koberce se luxovaly, jídlo se chystalo.
Ve středu v 18:00 už se začali dopravovat první účinkující. Jelikož to byly čarodky, jedna věc tam chybět nesměla. Můžete třikrát hádat :-) ! Oheň hořel po celou dobu akce. A u něj se vždycky děli ty hlavní okamžiky. Nejprve byla představovačka. Dorazilo sem okolo 30 lidí, za což jsem hrozně rád. Díky všem tam neustále vládla dobrá nálada. Poté se hráli nějaké hry, například zahrát krátké představení na určité téma v určitém žánru. Mohu uvést třeba geniální kombinaci baletu na téma vyloupení banky :-D Super!!

Celý článek ...
23.05.2008, autor: Miloslav Brhel, kategorie: Zpravodaj 04/2008

Pozvánky na kněžské svěcení a primice Míly Brhela

Svátost kněžství
23.05.2008, kategorie: Zpravodaj 04/2008

VI. den rodin a den dětí

Rodiny
23.05.2008, autor: Antonín Forbelský, Josef Trochta, kategorie: Zpravodaj 04/2008

Fotbalová výzva

Rodiny
23.05.2008, autor: jáhen František, kategorie: Zpravodaj 04/2008

Svátosti

Katechetické okénko

SVÁTOSTI

Jedno latinské přísloví říká: Repetitio est mater studiorum – opakování je matkou moudrosti. Nebude tedy zbytečné oprášit si vědomosti z Katechismu. Začneme tím, co je pro náš duchovní
život velice důležité a to jsou svátosti. Nejprve takový všeobecný úvod ke svátostem. Co je to svátost? Je to Bohem, Ježíšem Kristem ustanovené účinné znamení milosti. Svátosti jsou tedy posvátné úkony, které slouží k našemu posvěcení. Z toho plyne: aby nějaký úkon byl svátostí, vyžaduje se:
1) Ustanovení Bohem, 2) viditelné znamení, tj. posvátný úkon, smysly vnímatelné znamení posvěcující milosti, 3) působení
posvěcující milosti. Kristus ustanovil sedm svátostí

Celý článek ...
23.05.2008, autor: itaj, kategorie: Zpravodaj 04/2008

Předpisy a praxe

Charita - Misie

Předpisy a praxe

Včera jsem přijela do Třebosic, kde kromě jiného Oblastní charita Pardubice poskytuje ambulantní odlehčovací služby. Mám na starosti řízení kvality služeb v organizaci. Potřebovala jsem vytisknout další směrnice, vnitřní pravidla a řády, abych je vložila do každým rokem obéznější souhrnné metodiky organizace. Zákony jsou zákony, a pokud chceme být registrovaným poskytovatelem kvalitních služeb a obstát při všech kontrolách, nezbývá nám, než tuto metodiku neustále doplňovat, aktualizovat a rozšiřovat.
Bylo poledne rozkvetlého, slunečného dne. Ze všeho nejméně se mi chtělo usednout k počítači, tiskárně a kopírce. Zastavila jsem se v dolejších místnostech zařízení Červánky a chvíli poseděla. Pak se šla projít s vedoucí střediska, která vezla jednoho z klientů na vozíčku na vycházku malebnou obcí. Spokojený muž na vozíku po celou dobu zářil, smál se a žertoval. Když jsme se vrátili mezi ostatní, nebylo možné nepocítit příjemnou atmosféru.

Celý článek ...
23.05.2008, autor: Karel Tajovský, kategorie: Zpravodaj 04/2008
Charita hledá své místo

Charita hledá své místo

Charita - Misie

Charita hledá své místo

Ve dnech 17. a 18. dubna 2008 se konalo setkání ředitelů Charit Krlovéhradecké diecéze v pastoračním středisku mládeže „Vesmír“ v Deštné v Orlických horách. Téměř 30 ředitelů a dalších pracovníků společně s panem biskupem Dominikem Dukou, P. Holubem, P. Hoffmanem, presidentem Královéhradecké diecézní charity P. Suchárem a dalšími, kteří se zúčastnili setkání, řešilo zásadní otázku. Jak dál? K důležitému tématu rovněž patřilo, jak zapojit do charitní činnosti mládež. Jedním ze zásadních problematických okruhů, který byl na setkání řešen, byl zákon o sociálních službách, který přikazuje plnění jednotných pravidel všem organizacím a to tak, že je činí až nesvéprávnými ve svém samostatném působení. Přemíra příkazů, kontrol a různých nařízení odvádí pracovníky od skutečné a smysluplné práce u svých klientů, kteří potřebují vedle odborné práce především lidský přístup. Např. Oblastní charita Pardubice (dále jen OCHP), před nedávnem absolvovala první třídenní inspekci, přičemž ji ještě dalších 16 čeká. Na každou službu a středisko zvlášť. Inspektory nezajímá v první řadě spokojenost klientů, ale především plnění administrativních nařízení, které mají mnohdy kontraproduktivní charakter a obtěžují klienty, např. neustálým vypisováním individuálních plánů, které musí být podepisovány klienty, popř. jejich opatrovníky.

Celý článek ...
23.05.2008, autor: Jiří Kuchválek, kategorie: Zpravodaj 04/2008

Občasník pro duchovní hudbu 2/2008

Duchovní hudba

Občasník pro duchovní hudbu č.2/2008
-----------------------------------------------

Zpěv a hudba při latinské liturgii

Apoštolský list - Eucharistie „ Sacramentum Carritatis“, jímž se papež Benedikt XVI. obrací k duchovním, osobám zasvěceného života i k věřícím laikům, obsahuje článek /č.62/
věnovaný používání latiny. Papež říká : „ Je dobré, když je mše sv. s výjimkou čtení, kázání
a přímluv sloužena v latinském jazyce. Také nejznámější modlitby z tradice církve a grego- riánské zpěvy by měly být prováděny latinsky. I budoucí kněží by měli sloužit latinsky.“
Papež zde vnímá latinu jako mateřský jazyk církve /tak jak o tom hovoří koncilní dokumenty/,
vůbec nehovoří o výsadním slavení liturgie v latině - jak se mohlo usoudit z některých unáhle-
ných reakcí. Již v instrukci-Musicam Sacram, která byla prováděcím dokumentem čl.6 o litur- gické hudbě Konstituce o posvátné liturgii, se říká : „Ať je pečováno o to, aby věřící křesťané
dovedli zpívat nebo recitovat jim příslušející části mešního Ordinaria nejen v lidové řeči, ale i v latině.“ Hovoří se zde o - actuosa participatio, česky, činná účast. Má se jednat především
o vnitřní přístup k liturgii jako celku i k jednotlivým úkonům, postojům, odpovědím, zpěvu,
naslouchání, tedy i mlčení a prožívání všeho co spoluvytváří liturgii, třeba i chrámový prostor
a výtvarné umění. Symbiózu liturgie a umění pak krásně vystihuje výrok papeže Pavla VI. z r.1967: „Celá tradice vydává svědectví pro to, že liturgie musí mít umělecké vyjádření.

Celý článek ...
23.05.2008, kategorie: Zpravodaj 04/2008

Společnost sv. Vincence z Pauly zve na pouť

Duchivní hudba
23.05.2008, kategorie: Zpravodaj 04/2008

Občanské sdružení YMCA setkání hledá

Různé
23.05.2008, autor: Zuzana Petrášová, kategorie: Zpravodaj 04/2008

Setkání dětí s otcem biskupem

Zprávy z diecéze
23.05.2008, kategorie: Zpravodaj 04/2008

Kalendář

Kalendář

» Všechny kategorie článků


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018