Hlavní menu:


Zpravodaj 01/2010

Zpravodaj 01/2010

(27 článků)

14.02.2010, kategorie: Zpravodaj 01/2010
Zpravodaj farnosti

Zpravodaj farnosti

Únorové číslo Zpravodaje farnosti
13.02.2010, autor: P. Josef, kategorie: Zpravodaj 01/2010

Postní doba

Úvodník

POSTNÍ DOBA

Vstupujeme do postní doby. K čemu vlastně slouží půst? Je to období, kdy se snažíme změnit svůj život k lepšímu. „Čiňte pokání, přiblížilo se Boží království“ vyzývá Ježíš, a to platí i pro nás. V této době si ukládáme nějaký půst: dobrovolně si něco odřekneme (maso, cukrovinky, televizi...), snažíme se mít čas pro Boha (modlitba) i pro druhé lidi (pomoc, návštěva nemocného). Proč to děláme? Abychom se učili přemáhat zlo a konat dobro a tak v sobě budovali sklony k pravdivosti svých postojů a tím i ke statečnosti.

Celý článek ...
13.02.2010, kategorie: Zpravodaj 01/2010

Zápis z jednání pastorační rady ze dne 21.1.2010

Ze života farnosti

ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY

Nově zvolená Pastorační rada (PR) se poprvé sešla 21. ledna. Na začátku po modlitbě následoval přípitek a krátké představení všech členů. Otec Antonín poté všechny seznámil s hlavními body Stanov PR.

A protože jsme se sešli nově, byla připravena jedna novinka, kterou už před časem navrhovali někteří členové minulé PR. Nejdřív se otec Antonín stručně poohlédnul po pastoračních aktivitách, které se uskutečnily od minulého setkání PR. A potom už jsme se rozdělili do tří skupin podle zájmu každého:

Celý článek ...
13.02.2010, autor: Suk, kategorie: Zpravodaj 01/2010

Betlémské světlo

Ze života farnosti

BELTLÉMSKÉ SVĚTLO

V sobotu 19.12. krátce před devátou hodinou ranní přivezli brněnští skauti i do našeho města světlo z dalekého Betléma. Zapálili jsme naše lucerny, někteří řekli i pár slov do pardubického rozhlasu a pak už hurá předávat světlo dál. Již se stalo naší milou tradicí, že v této předvánoční době navštěvujeme staré, nemocné a mnohdy opuštěné lidi, kteří jsou klienty pardubické Charity.

Celý článek ...
13.02.2010, autor: K. Zakopal, kategorie: Zpravodaj 01/2010

Aby všichni jedno byli

Ze života farnosti

Aby všichni jedno byli

 V pondělí 18. ledna o památce Panny Marie, Matky jednoty křesťanů jsme se společně sešli v kostele sv. Jana Křtitele k ekumenickému setkání s křesťany jiných církví, kteří žijí a působí v Pardubicích, abychom se společně modlili za dar jednoty mezi křesťany. Letošní evangelijní motto modlitebního týdne znělo: „Vy jste toho svědky“ (Lk 24,48).

                Po úvodním přivítání otcem Antonínem jsme zazpívali píseň „Život Kristův oslavujme“  a žalm 104 „Veleb duše má Hospodina“.

Celý článek ...
13.02.2010, autor: P. Antonín, P. Miloslav, P. Radek, kategorie: Zpravodaj 01/2010

Postní doba v naší farnosti 2010

Ze života farnosti
13.02.2010, autor: Klára Burešová, kategorie: Zpravodaj 01/2010
Biřmovanci a katechumeni na Vesmíru

Biřmovanci a katechumeni na Vesmíru

Ze života farnosti

Biřmovanci a katechumeni na Vesmíru

            Tento rok se na přijetí svátosti biřmování připravuje více než dvacetičlenná skupina, kterou má na starosti otec Antonín Forbelský. V rámci přípravy jsme se také rozhodli strávit spolu s katechumeny a kmotry jeden víkend v Diecézním centru mládeže Vesmír. Volba padla na víkend 5.-7.2.2010. Jet bohužel nemohli všichni, ale i tak se nás tam vydalo okolo dvaceti.

            V pátek večer se většina účastníků sešla na faře, protože větší množina nás jela autem. Zdrželi jsme se asi půl hodiny nandáváním „rakve“ na auto, aby bylo do čeho dát lyže. Nicméně s lítostí oznamujeme, že nakonec z rakve sešlo, jelikož  rakev na tento typ auta přidělat nejde. Po dlouhé cestě jsme se přece jenom všichni sešli na Vesmíru, kam dorazila i podmnožina, která jela autobusem. Večerní program byl v režii týmáků, připravili si pro nás mírně diskutovací hru. Unavení, ale spokojení jsme si šli lehnout - tedy až na sáňkovací četu, která se ještě šla věnovat sáňkařské činnosti.

Celý článek ...
13.02.2010, autor: Helena Kosová, kategorie: Zpravodaj 01/2010

Opravy stavebních objektů v roce 2009

Ze života farnosti

Opravy stavebních objektů v roce 2009

V letošním roce se opět pokračovalo v opravách stavebních objektů pardubické farnosti. Bylo opraveno kamenné zdivo zvonice u kostela sv. Bartoloměje za přispění Ministerstva kultury a magistrátu města Pardubice. Na farní zahradě se podařilo restaurovat sochu Krista, opravit vrata a namontovat zařízení na jejich automatické  otvíraní. Nová branka v ohradní zdi umožní odkládat kola do stojanu na  zahradu při návštěvě fary nebo kostela. Na tyto opravy se nám podařilo získat sponzora díky Ing. Romanu Línkovi.  Omítky zdi a další drobné úpravy v okolí arciděkanství nás čekají v roce 2010.

Celý článek ...
13.02.2010, kategorie: Zpravodaj 01/2010

Přehled výdajů na stavební úpravy a zdroje financování

Ze života farnosti
13.02.2010, kategorie: Zpravodaj 01/2010

Kostelní sbírky v roce 2010

Ze života farnosti
13.02.2010, kategorie: Zpravodaj 01/2010

Poděkování

Ze života farnosti
13.02.2010, autor: Za členy večeřadla J. Krejčová, kategorie: Zpravodaj 01/2010

Pojďte s námi do večeřadla P. Marie

Ze života farnosti

Pojďte s námi do večeřadla P. Marie.

     První soboty jsou zasvěceny na smír Neposkvrněnému Srdci P. Marie. O modlitby v tyto dny už žádala P. Maria Lucii při fatimských  zjeveních. Také Ježíš skrze sestru Marii Alacoque a ctihodnou Consolátu Bertone žádal o novénu devíti po sobě jdoucích prvních sobot v měsíci k uctění Srdce Neposkvrněné Matky.  /“ Toto Srdce je pramenem mých milostí, ze kterých prýští život a posvěcení světa“ ./

Celý článek ...
13.02.2010, autor: Pavla Pecnová, kategorie: Zpravodaj 01/2010

Hromniční pouť matek

Rodiny

Hromniční pouť matek

    V sobotu 6.února se nás sešlo na pardubickém nádraží 10 matek (mladších i starších) , abychom společně putovaly do Šternberka u Olomouce na Hromniční pouť matek. Protože kostel ve Šternberku prochází rekonstrukcí, byla pouť letos v sále kulturního domu. Tento velký sál byl do posledního místečka zaplněn matkami z celé republiky a pódium bylo provizorním presbytářem s obětním stolem a sochou Šternberské Madony, která sem byla přinesena. Pouť začala společným růžencem a poté mší svatou. Hlavním celebrantem          

(a odpoledne i přednášejícím) byl otec Karel Vojtěch Koukal z komunity Blahoslavenství z Dolan. Koncelebrovalo s ním dalších 5 kněží, kteří připutovali na pouť s matkami ze svých farností. V homilii vyzdvihl o.Karel poslání matky, ale zdůraznil, že každá jsme na prvém místě Boží dcerou, potom manželkou a na třetím místě matkou. Následoval průvod dvou místných matek, které nesly velkou obětní svíci před sochu Šternberské Madony, aby s rozžatou svící prosili jménem všech přítomných matek  Matku Boží za ochranu a dar víry pro své děti a odvrácení zla od svých rodin.

Celý článek ...
13.02.2010, kategorie: Zpravodaj 01/2010

Potřeby žen - Potřeby mužů

Rodiny
13.02.2010, kategorie: Zpravodaj 01/2010

Rodina, která se modlí, je nezničitelná

Rodina

Rodina, která se modlí, je nezničitelná

Teologové důrazně trvají na skutečnosti, že svátost manželství si udělují snoubenci. Ale když se to tak zdůrazňuje, klademe si nakonec otázku, jestli je na svatbu pozván Bůh!

 I když nevysloví žádná slova slyšitelná lidským uším, uzavírá Bůh ten den s novomanžely smlouvu. Prostřednictvím kněze žehná Bůh tomuto sňatku a manželé dostanou všechny milosti, které potřebují, aby mohli přijmout poslání manželů a rodičů.

Celý článek ...
13.02.2010, autor: M.C., kategorie: Zpravodaj 01/2010

Setkání pro ženy a dívky

Rodiny

                             Setkání pro ženy a dívky

         Bůh si tě zamiloval dříve než jsi přišla na tento svět. Bůh tě miluje takovou, jaká jsi, se všemi tvými chybami. Bůh je ten, kdo je vždy po ruce, v každé situaci tě očekává s otevřenou náručí. Jsi milována, abys mohla lásku rozdávat. Stačí Bohu otevřít své srdce a nechat se vést.

         To jsou jen některé myšlenky z přednášky sestřičky Lucie z Komunity Blahoslavenství, která byla součástí  již 2.setkání žen a dívek, které se konalo 9.ledna v saleziánském středisku mládeže, a jejímž tématem byla “Krása a důstojnost ženy”.

          Po přednášce jsme se sešly u dobrého oběda. Posíleny na duchu i na těle jsme si s chutí zatančily židovské tance, abychom modlitbou tancem vyjádřily Bohu vděčnost za všechny dary, kterými nás neustále zahrnuje.

Celý článek ...
13.02.2010, kategorie: Zpravodaj 01/2010

Tříkrálová sbírka 2010

Charita

Tříkrálová sbírka 2010

V neděli 10. ledna 2010 oficiálně skončilo třikrálové koledování v Pardubicích a okolí, přispívat na konto Tříkrálové sbírky však bylo možné do 14. 1. 2010. K rozpečetění poklad-niček za dohledu zaměstnanců Magistrátu města Pardubic došlo 19. ledna 2010  a i přes hospodářskou krizi se podařilo na Pardubicku, Holicku, v Luži a Chrasti shromáždit celkem 456 076,- Kč. Výtěžek sbírky bude věnován na rozvoj a nákup přístrojů do domácí hospicové péče a k financování sociálních služeb OCHP. Část bude dána na projekt stavby Domu pokoj-ného stáří a ca. 10 % půjde na účet Charity ČR, která organizuje humanitární pomoc při kata-strofách v ČR i zahraničí. Dalších 10% je již nyní vyhrazeno na pomoc Haiti.

Celý článek ...
13.02.2010, kategorie: Zpravodaj 01/2010

Informace o adopci srdce

Charita

Informace  o Adopci srdce

       Už od roku 1998 podporuje i naše farnost projekt pomoci sirotkům z africké Rwandy zvaný Adopce srdce. Přispívali jsme na tři děti. Z nich Jean Pierre Twagirumukiza  byl vyřazen z programu v r.2006, Angelique Uwamaliya ke konci 2009 a tak nám zůstal Pacifique Bizimana.  Proto bylo na jednání pastorační rady rozhodnuto o zažádání dalšího dítěte.

Celý článek ...
13.02.2010, kategorie: Zpravodaj 01/2010

Sbírka na Haiti

Charita
13.02.2010, autor: Karel Tajovský, kategorie: Zpravodaj 01/2010

Než dáme almužnu

Charita

Než dáme almužnu

V poslední době se v našem městě, zejména u chrámových dveří, někdy i přímo ve vnitřních prostorách chrámu sv. Bartoloměje, setkáváme s větším množstvím žebrajících lidí. Většinou v nás vyvolávají soucit, neboť si uvědomujeme, že v krutých mrazech my, na rozdíl od nich, můžeme jít do svých teplých domovů. I historický fakt, že žebrák ke chrámovým dveřím od nepaměti i biblicky patří, nás vede k tomu dát každému žebrákovi almužnu. Pokud nás žebrající osoby osloví i ve chvíli, kdy se připravujeme v lavici na bohoslužbu nebo si dají do vnitřního prostoru svoji kasičku na vybírání peněz, začínáme se ptát, zda tento způsob žebrání již nehraničí s drzostí. Ve snaze zjistit, co se pro tyto občany v našem městě dělá, a případně vyvinout nějakou organizovanou pomocnou činnost, vydali jsme se na příslušné instituce, které se touto problematikou zabývají.

Celý článek ...
13.02.2010, kategorie: Zpravodaj 01/2010

Pouť do Lurd

Různé
13.02.2010, kategorie: Zpravodaj 01/2010

Národní týden manželství

Různé
13.02.2010, kategorie: Zpravodaj 01/2010
Poděkování

Poděkování

Různé
13.02.2010, kategorie: Zpravodaj 01/2010

Hledáme pamětníky

Různé

HLEDÁME PAMĚTNÍKY

Archivář Královéhradeckého biskupství, Mgr. Martin Rechtorik hledá pro svou práci: "Likvidace Salesiánů v Pardubicích Na Skřivánku v období let  1948-51" pamětníky, kteří si ještě na tuto situaci vzpomínají. Nejde o  žádná velká fakta, ale spíše o vzpomínku na tehdejší dobu, jakýsi  kolorit doby. Pokud někdo z vás je pamětníkem této doby, rád by s vámi  výše uvedený pan magistr pohovořil.

Celý článek ...
13.02.2010, autor: Jiří Kuchválek, kategorie: Zpravodaj 01/2010

Občasník pro duchovní hudbu 1/2010

Duchovní hudba

Občasník pro duchovní hudbu č. 1/ 2010

 Vážení čtenáři,

dnes pokračuji v článku Latinský zpěv v liturgii, jehož 1.část  vyšla v listopadovém Zpravodaji  Občasník č.3/2009/.

 

 2. část    

          Po Tridentském koncilu / 1545-1563/, který sjednotil církev a potvrdil používání latiny v liturgii, potažmo liturgické hudbě, byl gregoriánský chorál nadále hlavním druhem liturgické hudby katolické církve. Musel však v následujícím období mohutného rozmachu hudebního vývoje a myšlení soutěžit s novými formami  barokní figurální  hudby. To neznamená, že by před koncilem figurální hudba neexistovala paralelně s chorálem, vždyť vícehlas z chorální monodie vyšel a vícehlasé skladby se vyvíjely a byly provozovány paralelně s ním. Zlomový okamžik vzdálení obou forem byl  vznik menzurální notace, stanovující přesnou délku not a umožňující používání hudebních nástrojů. Postupně se tak začíná provozovat mešní ordinarium komponované vícehlasou technikou, dlužno podotknout, že obdobnou jako světská hudba, což bylo v církvi kritizováno. Roz-

květ vícehlasých technik po celé Evropě souvisí v prvé řadě s tzv.vlámskou školou, která překlenula  hudební epochu až do 17. století. Prakticky všichni mistři, z obrovské plejády jmenujme alespoň    J.Ockeghema, J. Obrechta, Josquina des Prés a především O.di Lasso zhudebňovali v prvé řadě

latinské liturgické texty a rozsah jejich tvorby je obrovský. Od 16. století se již nazývá tento směr

klasickou polyfonií s vrcholným díle G. P. da Palestriny a T. L. de Victorii.

Celý článek ...
13.02.2010, kategorie: Zpravodaj 01/2010

Kalendář

Kalendář
13.02.2010, kategorie: Zpravodaj 01/2010

Blahopřejeme

Kalendář

» Všechny kategorie článků


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018