Hlavní menu:


Zpravodaj 01/2009

Zpravodaj 01/2009

(22 článků)

25.01.2009, kategorie: Zpravodaj 01/2009
Zpravodaj farnosti

Zpravodaj farnosti

Lednové číslo Zpravodaje farnosti
24.01.2009, autor: jáhen Ladislav, kategorie: Zpravodaj 01/2009

Článek jáhna Ladislava

Úvodník

Jeden přítel, který uvěřil v Boha v dospělosti a kterého jsem měl několik let příležitost duchovně provázet, mi nedávno smutně řekl, že mu to v kostele připadá tak, že ti lidé žijí spíše náboženství, než víru. Přemýšlel jsem, co tím měl všechno na mysli a co ho k tomu názoru vede. Ono to opravdu často vypadá tak, že leckteří lidé lpí úzkostlivě na některých vnějších projevech zbožnosti, včetně plnění si tzv. nedělní povinnosti, jako by jejich spása závisela na jejich výkonech, jako např. na počtu pomodlených růženců, počtu mší svatých, hlavně těch navíc nad nedělní povinnost, počtu vykonaných adorací atd. Když se někdo v kostele nechová podle jejich představ správně (např. vstávání, poklekání apod.), dají mu to, coby pravověrní ochránci čistoty obřadu, patřičně najevo. Vypadá to někdy, jako by si mysleli, že oslavování Boha dokonalostí obřadů a jejich počtem je právě to, co od nich Boha velice blaží a za co jim dá věčné nebe.

Celý článek ...
24.01.2009, kategorie: Zpravodaj 01/2009

Opravy stavebních objektů v roce 2008

Ze života farnosti

Opravy stavebních objektů v roce 2008

Rok 2008 byl na provádění stavebních prací zvlášť bohatý. Nejvýznamnější pro farnost i pro Pardubice bylo zavěšení nových, darovaných zvonů Arnošta a Viléma do zvonice u kostela sv. Bartoloměje. Předcházela oprava stávající zvonové stolice a nástavba nové tak, aby zvony byly zavěšeny ve výšce žaluzií. První slavnostní vyzvánění všech tří zvonů jsme mohli slyšet na svátek sv. Bartoloměje 24. srpna.
Kostel Panny Marie Sedmibolestné i s ambitem byl průběžně opravován od roku 2003, byl opraven krov, střecha a venkovní fasáda na obou objektech včetně vitráží.

Celý článek ...
24.01.2009, autor: Jiří Konečný, kategorie: Zpravodaj 01/2009

Štědrý den - poděkování

Ze života farnosti
24.01.2009, autor: Josef Hartl st., kategorie: Zpravodaj 01/2009

Ohlednutí se za uplynulými Vánočními svátky

Ze života farnosti

Ohlédnutí se za uplynulými vánočními svátky

Měsíc leden se zlomil a vstoupil do své druhé poloviny. Blížíme se svátku Uvedení Páně do chrámu / Hromnic. To nás vede k zamyšlení:
Jak krásné a půvabné bylo očekávání a slavení narození našeho Spasitele – svaté doby vánoční. To všichni, kteří Ho milujeme, jsme spojeni půvabem mateřství Panny Marie a jejím Miláčkem, děťátkem Ježíškem, malým Králem.

Celý článek ...
24.01.2009, kategorie: Zpravodaj 01/2009

Mše svaté ve vietmamštině

Ze života farnosti
24.01.2009, autor: Klára Bednářová, kategorie: Zpravodaj 01/2009

Silvestr mládeže

Mládež

Silvestr mládeže
30. prosince ve 4 hodiny odpoledne nastal čas Č naší malé velké silvestrovské výpravy do Vrbatova Kostelce. Vlakem nás jelo deset, ale s naditými taškami jsme zabrali půl vagónu. Myslím, že se lidé kolem nás museli dost bavit. No, hlavně jsme se bavili my.
Do místa našeho pobytu, útulné (nicméně vymrzlé) kostelecké fary, jsme dorazili asi za hodinu. Míla, který jel autem se zásobami, na nás už netrpělivě čekal. Zbytek dne jsme strávili hraním her, soutěžemi a klouzáním na ledu. Večer se k nám přidal Marek, který se vrátil ze Slovenska. Zazpívali jsme pár koled, probrali budoucnost scholy a co se nestalo, přišel Ježíšek. Myslím, že spokojenost na všech stranách byla veliká. Ale čas utíkal a my museli jít spát.

Celý článek ...
24.01.2009, kategorie: Zpravodaj 01/2009

Spolčo deváťáků a středoškoláků

Mládež
24.01.2009, autor: K. Tajovský, kategorie: Zpravodaj 01/2009

Tříkrálová sbírka 2009

Charita - Misie

Tříkrálová sbírka 2009

V letošní Tříkrálové sbírce jsme na Pardubicku díky obětavým koledníkům vybrali 240 968,- Kč. Jedná se o něco více, než v loňském roce, kdy bylo vybráno 238 888,- Kč . Tak, jako v minulém roce, bude k tomuto výsledku připočítán i výtěžek z Farních charit v Chrasti a Luži, který není do uzávěrky tohoto zpravodaje ještě znám. Předpokládáme však, že se bude jednat o částku podobnou, jako byla v minulem roce, tzn., že celkový výtěžek sbírky bude větší, než 400 000,- Kč.
Kolik se nasbíralo v jednotlivých městech a obcích?

Pardubice 118 668 Kč, Holicko 29 943,- Kč, Sezemicko 25 121,- Kč, Horní Jelení 17 324,- Kč, Srch 14 879,- Kč, Lázně Bohdaneč 6 564,- Kč, Moravany 5 776,- Kč, Slepotice 5 683,- Kč, Starý Máteřov 5 141,- Kč, Staré Ždánice 4 686,- Kč, Třebosice 3 960,- Kč, Dřenice 3 223,- Kč. Některé menší obce s nižšími výtěžky jsou zahrnuty do výše jmenovaných oblastí.
Příspěvky do Tříkrálové sbírky z kostelních sbírek byly ve výši 7 809,- Kč v Pardubicích a 8 080,- Kč z kostelů na Holicku.
Výnos z kasičky u Tříkrálového obchůdku, kde byly prodávány dárkové předměty vyrobenými dětmi z pardubické farnosti, byl 3 382,- Kč.

Celý článek ...
24.01.2009, autor: Vašík, Vítek a taťka Koubovi, kategorie: Zpravodaj 01/2009

K+M+B 2009 kam se podíváš (v Srchu)

Charita - Misie

„K+M+B+2009 kam se podíváš“ (v Srchu)

Když jsme před pár lety poprvé vyráželi na tříkrálovou sbírku, taťka nám vyprávěl, že po té, co se tři králové na cestě z Betléma do Jeruzaléma i přes daný slib rozhodli nejít za Herodesem a rychle se vrátit domů, něco je táhlo ještě jednou se na zpáteční cestě poklonit malému Ježíškovi a varovat ho. Co ale měli dělat, když už mu všechny dary předali a nechtěli k němu ani podruhé přijít s prázdnou? Tak je prý napadlo jít cestou zpátky do Betléma od domu k domu a předávat lidem dobrou zprávu, že se jim narodil navždy spravedlivý král a spasitel a taky že je to malé hodně chudé dítě a že potřebuje jejich pomoc. A oni jim ti místní obyvatelé dávali všechno možné, nejvíc ale peníze – to, aby bylo o drobounkého Mesiáše dobře postaráno ...

Celý článek ...
24.01.2009, autor: MM, kategorie: Zpravodaj 01/2009

Skautské Vánoce

Skautské hnutí

Skautské Vánoce

Oslavu vánočních svátků jsme zahájili vánoční besídkou skautek. Světlušky dokonce vyrazily do Stéblové na krátkou výpravu, na kterou navazovala naše tradiční akce s krycím názvem „Babičky“, tzn. návštěva starých a opuštěných lidí, při které si s nimi zazpíváme koledy a zapálíme jim Betlémské světlo. Tato setkání bývají velmi dojemná, lidé jsou velmi vděční, že za nimi přijdou mladí lidé a dokonce i děti. Velmi nás potěšilo, když jsme se dozvěděli, že jedna paní nám nechala jako poděkování zahrát písničku na Českém rozhlasu Pardubice.

Celý článek ...
24.01.2009, autor: Jáhen František, kategorie: Zpravodaj 01/2009

Svátost kněžství

Katechetické okénko

SVÁTOST KNĚŽTSVÍ

V našem zamýšlení o svátostech jsme se dostali k posledním dvěma svátostem, které pro svou specifičnost (příznačnost pro ně), nemohou být přijaty každým pokřtěným. Jedná se o svátost kněžství a svátost manželství. Dnes si tedy povíme něco o svátosti kněžství.
Tuto svátost ustanovil Kristus při poslední večeři, když po proměnění chleba a vína ve své tělo a svou krev, přikázal apoštolům: „To konejte na mou památku!“
Udělovatelem této svátosti je pouze biskup. Materií této svátosti je vzkládání rukou, formou jsou motlitby pronášené při udělování této svátosti. Platně může tuto svátost přijmout v západní – římské církvi pouze svobodný muž. U řeckokatolíků mohou tuto svátost přijmout i ženatí muži. Protože Kristus povolal k této svátosti muže, neuděluje církev tuto svátost ženám. Ve večeřadle byli pouze apoštolové. Kristus tuto svátost neudělil ani své Matce, Panně Marii, i když Maria by měla pro ni nejlepší předpoklady. Svátost kněžství má tři stupně: nejnižší je jáhenství s nejmenší mocí, potom kněžství s plnější mocí a biskupství s plnou kněžskou mocí. Tato svátost vtiskuje nezrušitelné znamení a proto může být přijata pouze jednou za život. I když je kněz suspendován, zůstává stále knězem. Nesmí pouze vykonávat kněžské funkce. Kdyby bylo třeba poskytnout umírajícímu duchovní pomoc, může i tento kněz udělit jakoukoli potřebnou svátost.

Celý článek ...
24.01.2009, autor: Zuzana Petrášová, kategorie: Zpravodaj 01/2009

První svaté přijímání 2009

Katechetické okénko

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMANÍ

Pro přípravu dětí na 1. sv. přijímání bude letos použitý stejný model, jaký jsme poprvé realizovali vloni. Půjde o několik společných setkání rodičů a dětí, a to jednak na faře (cca 2 hodiny), a jednak při mši svaté o vybraných nedělích v klášterním kostele (vždy od 10 hod.). Při setkáních na faře bude část programu společná pro rodiče a děti a část programu bude probíhat odděleně. Děti se budou obvykle připravovat na společný program.

Celý článek ...
24.01.2009, kategorie: Zpravodaj 01/2009

Víkend s Don Boscem

Salesiáni
24.01.2009, kategorie: Zpravodaj 01/2009

Den otevřených dveří v Salesiánské Středisku Mládeže

Salesiáni
24.01.2009, autor: Karel Zakopal, kategorie: Zpravodaj 01/2009

Žeň je sice hojná, ale dělníků málo...

Různé

Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. . . .

V prosincové sobotě, na svátek sv. Lucie, jsme se s přítelem Josefem vydali na malou pouť do blízkých Slatiňan do kláštera sester františkánek. Zde se pravidelně jedenkrát měsíčně, každou druhou sobotu, konají modlitební setkání „Za kněžská a řeholní povolání“ za účasti kněží z chrudimského vikariátu.
Jeli jsme z Pardubic ráno vlakem. Setkání v pěkně upravené a příjemně vytopené klášterní kapli zasvěcené sv. Rodině započalo v 9,30 hod společnou modlitbou sv. růžence, během níž bylo možno přistoupit ke svátosti smíření.

Celý článek ...
24.01.2009, autor: Štěpán, kategorie: Zpravodaj 01/2009

Kolik řečí znáš...

Různé

Kolik řečí znáš….

Určitě všichni znáte tohle úsloví. Když jsem byl malý bral jsem ho jako nepříliš rafinovanou snahu dospělých o to, abych se učil ruštině - povinné a jazyku německému povinnému o něco méně. Dlužno podotknout, že jsem vzdoroval poměrně úspěšně ( alespoň v té němčině).

Celý článek ...
24.01.2009, kategorie: Zpravodaj 01/2009

Klášterní schola náctiletých

Různé
24.01.2009, kategorie: Zpravodaj 01/2009

Středeční biblické večery

Různé
24.01.2009, kategorie: Zpravodaj 01/2009

Kalendář liturgických slavností a svátků 2009

Různé
24.01.2009, kategorie: Zpravodaj 01/2009

Kalendář

Kalendář
24.01.2009, kategorie: Zpravodaj 01/2009

Organizace školního roku

Kalendář

» Všechny kategorie článků


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018