03.01.2022, kategorie: Ohlášky

SYNODA - Všeobecné informace

SYNODA - Všeobecné informace
Nová forma biskupské synody

 

Od prvních staletí se slovem "synoda" označují církevní shromáždění na různých úrovních. Slovo synoda je řeckého původu a znamená vlastně "společné putování". Všichni, kdo byli pokřtěni, tvoří Boží lid. Boží lid je v podání 2. vatikánského koncilu lidem putujícím k Božímu království. Tento pojem otevírá možnosti všem pokřtěným, jakožto aktivním členům Církve! Přičemž se neupírá význam pastýřů, nebo papeže, ale staví je do účinné role těch, kteří jsou zárukou jednoty pokřtěných: biskup v rámci své Církve, papež v rámci univerzální Církve. Církev je společenství. Církev je sama v sobě synodální, jsme povoláni k tomu, abychom se vyjadřovali pojmem „my“. Synodalita je formou, která uskutečňuje zapojení celého Božího lidu a všech v rámci Božího lidu, každého podle jeho stavu a zařazení, to vše v rámci života a poslání Církve. 

 

"Cesta synodality je cestou, kterou Bůh očekává od církve třetího tisíciletí" (papež František)

 

Díky křtu mají všichni pokřtění účast na prorockém, kněžském  a královském úřadu Krista. Každý pokřtěný má nadpřirozený smysl pro víru (sensus fidei). Z toho důvodu, když nasloucháme Božímu lidu – a to se týká konzultací v rámci místních Církví – umíme naslouchat tomu, co Duch říká Církvi. To neznamená, že právě Boží lid určuje cestu Církve. Na prorocké poslání celé Církve (včetně pastýřů) navazuje úkol rozlišování pastýřů: z toho, co říká Boží lid, mají pastýři pochopit, co Duch chce říci Církvi. Avšak toto rozlišování musí mít základ v naslouchání Božímu lidu. (Mario Grech, sekretář synody)

 

Synodální proces je DUCHovní záležitostí, která ale nezůstává jen otázkou lidského nitra. Nejde zde v prvé řadě o dovednou organizaci debat, během kterých půjde o sbírání užitečných dat o životě křesťanů. Synodální proces znamená zcela novou příležitost, kdy budeme moci v životě církve zakusit, že jako jeden putující Boží lid všichni společně kráčíme kupředu na cestě do Božího království. Je to proces duchovní, protože na této cestě se máme snažit rozpoznat, co v této chvíli od své církve chce její Pán. On pak k nám stále promlouvá skrze Ducha Svatého, tedy skrze téhož Ducha, který sestoupil na první učedníky v den Letnic a který byl každému pokřtěnému darován v okamžiku křtu. Tím, že jsme pozváni se zapojit do synodálního procesu, jsme pozváni do zkušenosti přítomnosti a působení Ducha Svatého v životě církve, a to v jejím konkrétním společenství, v nás samotných, v našich bratřích a sestrách.

 

Co je tedy synodální proces?

 

Zapojení všech pokřtěných celé katolické církve, kteří vedni Duchem Svatým - mají skrze naslouchání všem lidem vyjádřit své názory a podněty, vedoucí k rozvoji církve.

 

Při rozvažování o tom, zda se zapojit či nezapojit, nezapomeňte prosím na výše uvedená slova papeže Františka a  že na cestu synodality může vykročit každý, kdo chce spolu s ostatními přiložit svou ruku a srdce ke stavbě takové církve, jak ji zamýšlí Kristus. A on se Tě teď ptá: „Co si o mně a o mé církvi myslíš Ty?

 

SYNODA - odkazy: Česká biskupská konference, biskupství královéhradecké

 

 

 

 

 

 

 

 
Ke stažení Ke stažení
 
Nahoru