Hlavní menu:


26.06.2009, kategorie: Zpravodaj 05/2009

Písmo sv.

Návštěva papeže

Písmo sv.

Bůh sám mi dal pravé poznání o tom, co je,
znát složení světa a sílu živlů …,
neboť mě poučila moudrost, která to stvořila všechno.
(Mdr 7,17-21)

Že jsi mne viděl, uvěřil jsi.
Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. (Jan 20,29)

Vím, komu jsem uvěřil. (2 Tim 1, 12)

Je jeden Pán, jedna víra, jeden křest.
Jeden Bůh a Otec všech, který je nade vším,
skrze všechno proniká a je ve všech. (Ef 4,5)

Kdo by se styděl za mne,
za toho se bude stydět Syn člověka. (Mar 8,38)

Kdo věří v Syna, má život věčný,
kdo však nevěří v Syna,
neuvidí života, ale hněv Boží trvá na něm. (Jan 3,36)

… vezměte štít víry, kterým byste mohli uhasit
všechny ohnivé šípy toho ničemníka. (Ef 6,16)

Ježíš hlasitě zvolal: Žízní-li kdo, pojď ke mně a pij!
Kdo věří ve mne, tomu potečou z jeho srdce –
jak dí Písmo – proudy vody živé. (Jan 7,37-38)

Jsme jako žebráci, a přece mnohé obohacujeme,
jako nic nemající, a přece všemi věcmi vládneme.
(2 Kor 6,10)

Neboť co praví Písmo? Abrahám uvěřil Bohu a bylo mu
to připočteno ke spravedlnosti. (Řím 4,3)

Tento lid ctí mě ústy,
ale jejich srdce je daleko ode mne.
Nadarmo mě ctí,
protože učí lidským naukám a nařízením.
(Iz 13,9 a Mat 15,8-9)

… začkoli budete s vírou prosit v modlitbě, dostanete.
(Mt 21,22)

Další inspirace z Písma sv.:
Mat 17,19-21; Jan 14,12-14; Řím 10,9-11; Mat 11,25-26; Mat
16,16-17; Lk 1,26-55; Jan 1,9-18; Mat 5,13-16; Mat 13,1-23;
Mat 26, 69-75
Mat 37


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 605 219 634 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2020