Hlavní menu:


13.06.2016, kategorie: Ohlášky

Dotazník

Život ve farnosti

Komu je dotazník určen

Dotazník je určen všem lidem, kteří se cítí být členy farností v rámci Pardubic a blízkého okolí a mají zájem podílet se na aktivitách zde probíhajících; spodní věková hranice pro vyplnění dotazníku je omezena 15-ti lety. Dotazník je určen pro jednu osobu – nevyplňuje se tedy jeden dotazník například za rodinu, ale každý odpovídá sám za sebe.

Obsah dotazníku

Dotazník je rozdělen do 3 částí:

a)      Hodnocení stávajícího života farnosti

V této části se zaměřujeme na aktivity, které v rámci farnosti již probíhají. Cílem je zejména:

 • Získat informace, zda lidé o konkrétní akci či aktivitě vůbec vědí (zda existuje, případně zda si dokáží představit, co by mohlo být jejím obsahem)
 • U lidí, kteří se akce či aktivity účastnili získat nějakou zpětnou vazbu s hodnocením akce (jak známkováním, tak pokud možno i slovním komentářem)
 • U lidí, kteří se akce či aktivity neúčastnili, získat informaci o tom, zda by je takováto aktivita mohla zajímat

Byli bychom rádi, když by farníci v této části vyplnily všechny řádky, které si myslí, že se jich mohou týkat. Určitě však není potřeba, aby muž ve věku 20-ti let vyplňoval, že ho neláká návštěva společenství seniorů (také nemusí zaškrtávat, že na akci ještě nebyl, ale rád by se za 45 let třeba účastnil – plánování je hezká věc, ale nepřehánějme to). Tedy u „nevyplněných“ řádků budeme předpokládat, že osoba vyplňující dotazník vyhodnotila, že se jí aktivita vůbec netýká.

b)     Hledáme další pomocníky a spolupracovníky

Tato sekce je věnována oblastem, u kterých vnímáme potřebu zapojení lidí do života farnosti a souvisejících aktivit (například v rámci práce Oblastní charity Pardubice). V rámci dotazníku se obracíme jak na lidi, kteří se do dané aktivity již zapojují (a u nich přivítáme třeba i slovní hodnocení k takové aktivitě – třeba navržení zlepšení, pochvaly, výtky …), tak i na ostatní farníky, u nichž se snažíme zjistit případnou ochotu v této oblasti spolupracovat.

Velice bychom přivítali vyplnění ke každému řádku – i to, že třeba  „nemám zájem se zapojit“. Určitě není smyslem a cílem, aby u každého řádku bylo napsáno, že „chci pomáhat“. Nikdo to nebude bodovat, velice dobře si také uvědomujeme šíři povinností, které farníci musí plnit například v rodinách či a svých pracovištích. Ale reálné zhodnocení možností a zájmu o konkrétní oblast by byla zajisté přínosem.

c)      Jaké další aktivity by farníci v rámci farnosti přivítali

V poslední části se nám jedná o získání informace o tom, jaké nové aktivity farnosti by mohly být  žádány. V rámci jednání pastorační rady byly dány určité náměty, nicméně je prostor i na vlastní podněty a připomínky. Jak uvádíme přímo v dotazníku – nejsme schopni garantovat, že určitou aktivitu bychom mohli organizačně zajistit, chceme ale v případě většího zájmu zkusit dát dohromady lidi, kteří projevili zájem o určitou aktivitu a třeba i napomoci vzniku něčeho nového.

Pokud se v této části nic nezaškrtne na konkrétním řádku, máme za to, že o aktivitu nemá osoba vyplňující dotazník zájem.

 

Jaké jsou formy vyplnění dotazníku

 Existují tři základní formy vyplnění dotazníku:

a)      Vyplnění „papírové formy“ – přitom tyto dotazníky by bylo možno vhodit do boxů, k tomu určených (umístěny v jednotlivých kostelích s označením „NA DOTAZNÍK“) – nejpozději do 19. 6. 2016.

b)     Stažení dotazníku ve formátu WORD (viz níže), vyplnění dotazníku a jeho vytištění a vhození do boxu dle bodu, nebo odeslání vyplněného dotazníku na
e-mailovou adresu faradotaznik@volny.cz (opět nejpozději do neděle 19.6. 2016).

c)      Vyplnění v elektronické podobě (tuto možnost preferujeme – urychlí nám spracování) - pro vstup klikněte zde (http://goo.gl/forms/MB9OuuN97fz8ta1d2) (opět nejpozději do 19. 6. 2016).

Jak je to s kontaktními údaji a jak předpokládáme pracovat se získanými daty

Na konci dotazníku najdete tabulku s dvěma kontaktními údaji – jedná se o e-mail a telefon. Vyplnění těchto údajů rozhodně není nutné, je to pouze možnost.

Se získanými údaji bychom následně chtěli pracovat následujícím způsobem:

 • Například zjistíme, že v rámci části „hledáme spolupracovníky“ 12 lidí zaškrtne, že by byli ochotní podílet se na úklidu fary, ale nenapíší na sebe kontakt. Když tímto bude zjištěno, že zde nějaký zájem o pomoc v této oblasti je, tak by se v průběhu podzimu 2016 zorganizovalo setkání na faře, kam by se třeba prostřednictvím ohlášek pozvali lidé ochotní se zapojit, a kde by se domluvil další konkrétní postup. Ten kdo na sebe kontakt napíše, tak by byl na takové setkání byl pozván přímo.
 • Dále například zjistíme, že 5 lidí by se rádo účastnilo modliteb ve stylu TAIZÉ. Opět by se prostřednictvím ohlášek zkusilo dohodnout nějaké setkání třeba na faře, aby lidi zajímající se o tento typ společenství se mohli setkat a nějak se dohodnout dále. Vyplnění kontaktu v případě projevení zájmu by pak znamenalo přímé osobní pozvání.

Tedy, kdo by byl ochoten dát v rámci dotazníku na sebe kontakt, tak by v případě organizace určité aktivity byl osloven přímo, což by přispělo k lepší a jistější komunikaci – samozřejmě by bylo plně na jeho svobodné volbě, zda by takovou nabídku přijal. Rozhodně se projevením zájmu a vyplněním kontaktu k ničemu nezavazuje.

Kdo a kdy bude pracovat s jednotlivými dotazníky

Předpokládáme, že k vlastním dotazníkům bude mít přístup omezený počet lidí, kteří je budou zpracovávat a výsledky vyhodnocovat. Konkrétně se bude jednat o následující osoby:

 • P. Antonín Forbelský
 • P. Filip Dušek
 • Ing. Mgr. Zuzana Petrášová
 • Ing. Zdeněk Nejezchleb
 • Ing. Věra Novotná
 • Bc. Martin Beran 
 • Petr Kučera a Lukáš Nejezchleb (pouze elektornickou formu)

Předpokládáme zpracování a přípravu podkladů během léta 2016. Nejpozději v říjnu 2016 bychom chtěli provést vyhodnocení a dále připravit podklady a předat je konkrétním lidem k využití ve vazbě na jejich oblast aktivit (například ředitelce Oblastní Charity, jmenované osobě za salesiány apod.). Tyto zpracované informace by již obsahovaly údaje o reakcích na jednotlivé aktivity, jejich hodnocení, v případě „pomocníků“ třeba počty lidí, a pokud by tito lidé dali kontakty, tak i seznam kontaktů.

Zároveň by byla připravena komplexní analýza a byla by prezentována v rámci farnosti (prostřednictvím Zpravodaje farnosti). Během podzimu 2016 by se pak začala sebraná data využívat k organizaci některých akcí a aktivit.

Vlastní dotazníky by ihned po zpracování byly zarchivovány na faře, u dat zaslaných elektronicky předpokládáme jejich vymazání.

 

Na závěr

Chtěli bychom moc požádat, abyste vyplnění dotazníku věnovali čas a pozornost. Třeba i dotazník vyplněný tak, že bude obsahovat pouze hodnocení dvou aktivit, bez nějaké další nabídky pomoci apod. má pro nás význam. Pokud by se podařilo sebrat dostatečný počet odpovědně vyplněných dat, mohlo by se jednat o důležitý nástroj pro podporu života farnosti. 

Ke stažení: Dotazník na vyplnění pro vás, 23 kB; Vzorový dotazník, 25 kB


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018